velikost textu

Využití videa ve výuce ruského jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití videa ve výuce ruského jazyka
Název v angličtině:
Video Media Use in Russian Language Teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Härtelová
Vedoucí:
PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Konečný
Id práce:
175267
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — ruský jazyk (N ČJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ruský jazyk, výuka, ICT, video, Máša a medvěd
Klíčová slova v angličtině:
Russian language, teaching, ICT, video, Masha and the Bear
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tématem diplomové práce je využití videa ve výuce ruského jazyka. V teoretické části se věnuje pozornost informačním a komunikačním technologiím ve výuce, zvláště pak samotnému videu jako didaktickému prostředku. Zde jsou popsány zásady a techniky práce s videem při výuce cizího jazyka. Praktická část diplomové práce vychází z akčního výzkumu na základní a střední škole, kde se v hodině ruského jazyka použije ruský animovaný seriál Máša a medvěd, a následně se vyhodnocuje didaktický potenciál videa. Práce rovněž zjišťuje na základě dotazníkového šetření postoje učitelů k využívání videa ve výuce ruského jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA: ruský jazyk, výuka, ICT, video, Máša a medvěd
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The thesis deals with the use of video media in the teaching of the Russian language. The first theoretical part is focused on informational and communications technologies in the education environment, especially to the video itself as a didactic instrument. The principles and techniques of working with the video as in didactic manner when teaching a foreign language are there described. The second practical part of the diploma thesis deals with the actual research in elementary and high schools. Russian animated TV series Masha and the Bear is used in Russian language lessons and then the didactic potential of this series is evaluated. Teachers' attitudes to using video in Russian language teaching is also examined with the results based on a questionnaire survey. KEYWORDS: Russian language, teaching, ICT, video, Masha and the Bear
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Härtelová 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Härtelová 927 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Härtelová 381 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Härtelová 200 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Konečný 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. 152 kB