velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob ve vybraných zemích EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob ve vybraných zemích EU
Název v češtině:
Trestní odpovědnost právnických osob ve vybraných zemích Evropské unie
Název v angličtině:
Criminal liability of corporations in selected countries of the European union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Slobodník
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
175253
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost právnických osob, právní následky protiprávního jednání, přičitatelnost.
Klíčová slova v angličtině:
Criminal Corporate Liability, The legal consequences of the infringement, Imputability.
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Autor se v předkládané rigorózní práci zamýšlí nad kontroverzním tématem trestního sankcionování právnických osob v jednotlivých zemích střední Evropy, a to Spolkové republice Německo, Rakouské republice, Slovenské republice, Polské republice a místy též nad jejich komparací navzájem či s právní úpravou zakotvenou v České republice. Trestní odpovědnost právnických osob není odbornou veřejností považována za pouhý doplněk trestní odpovědnosti osob fyzických, nýbrž za rovnocennou větev trestní odpovědnosti stojící vedle odpovědnosti osob fyzických. I z tohoto důvodu autor považuje její bližší zkoumání za přínosné. V práci je poukazováno na legislativní aktivity nejen v České republice, ale především na Slovensku či ve Spolkové republice Německo, které jasně ukazují, že jednotlivé úpravy prochází neustálým legislativním vývojem ve snaze najít optimální podobu účinného sankcionování právnických osob včetně institutů s tím spojených. V úvodu této práce autor poukazuje na společné mezinárodní a evropské závazky jednotlivých zkoumaných zemí a čtenáři se poskytuje též hodnocení implementace závazků členských států vůči Evropské unii, případně vůči jiným nadnárodním subjektům. Poté, co se čtenář seznámí s požadavky, které na zákonodárce kladou jednotlivé právní nástroje mezinárodního a evropského práva, lze přistoupit k hodnocení jejich promítnutí do jednotlivých právních řádů. Pro úplnost se čtenáři poskytují též rozsáhlejší demostrativní výčty těchto právních nástrojů. V následujících kapitolách nelze očekávat komplexní analýzu právní úpravy sankcionování právnických osob za trestné činy v jednotlivýh státech, neboť tato by výrazně přesahovala formát této práce. Autor se zaměřuje na vymezení jednotlivých modelů odpovědnosti, které tyto státy přijaly, a dále se snaží o detailnější zkoumání klíčových stavebních prvků každé úpravy sankcionování právnických osob. Těmi jsou zejména vymezení osobní působnosti zákona, rozsah kriminalizace, přičitatelnost trestného činu právnické osobě se zaměřením na jednání orgánu právnické osoby a jednání zaměstnanců právnické osoby V neposlední řadě jsou též detailněji rozebírány právní následky jednání právnické osoby, které je v rozporu s normami trestního práva. Tyto stavební prvky jsou průběžně porovnávány s českou právní úpravou a ve vhodných případech též mezi jednotlivými právními řády navzájem. Práce se v kapitolách věnovaných jednotlivým státům zabývá kromě analýzy odpovídajících ustanovení de lege lata též návrhem úpravy de lege ferenda, a to na základě dosavadních komparativních zkušeností. V závěru této práce čtenář nalezne shrnutí nejdůležitějších dílčích závěrů, které vyplynuly z jednotlivých kapitol této práce, a z nichž lze uzavřít, že zcela jednoznačným zákonodárným trendem v úpravě sankcionování právnických osob je zakotvení modelu tzv. „pravé trestní odpovědnosti právnických osob“ v některé z norem trestního práva, ať už se jedná o trestní zákoník nebo častěji o speciální komplexní úpravu v samostatném zákoně.
Abstract v angličtině:
Abstract The author of the propounded thesis is dealing with a controversial issue of criminal liability of legal entities in various countries of Central Europe, i.e. the Federal Republic of Germany, the Republic of Austria, the Slovak Republic, the Republic of Poland and attention is dedicated to their comparison with each other or with the relevant legal provisions of the Czech Republic. The criminal liability of legal persons is not perceived by the experts of criminal law as mere complement of the criminal liability of individuals, but as an equal branch of penal responsibility side by side with the liability of natural persons. For this reason, the author deems its closer examination to be beneficial. This work refers to legislative activities in the Czech Republic, but also in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany, which clearly show that the legislation of these countries is constantly evolving and that their legislators are still looking for the optimal embedding of effective sanctioning of legal entities, including the related penal institutes. In the introduction, the author points out the common international and European obligations of particular researched countries and also provides evaluation of the implementation of commitments by member states to the European Union or to other multinational entities. Once the reader is familiar with the requirements that are laid on lawmakers by the various legal instruments of international and European law, it is possible to approach to an assessment of their implementation in different legal orders. For completeness, the readers are also provided with the extensive demonstrative lists of these legal instruments. In the following chapters, we cannot expect a comprehensive analysis of the country-specific legislation sanctioning the legal entities for the criminal offenses in particular States, since such analysis would greatly exceed by far the size of this thesis. The author focuses on specification of models of legal responsibility adopted by each state in question and also seeks more detailed examination of the key building blocks of legislation relating to the sanctioning of legal entities, i.e. a definition of a personal scope of the law, extent of criminalization, the imputability of an offense to a legal entity with focus on the actions of authorities as well as employees of a legal entity, and last but not least on legal consequences of an illegal act which are contrary to the norms of criminal law. These building blocks are also continuously compared with the Czech legislation and when it is appropriate, the examined legislations are compared to each other. In chapters devoted to each examined country, the thesis provides not only the analysis of the relevant country-specific provisions de lege lata, but also the authors´ proposals de lege ferenda, which are based on the existing comparative experience. At the end of this work, a reader will find a summary of the most important partial conclusions that emerged from the various chapters of this work. It can be concluded that completely unambiguous legislative trend in the legislation dealing with sanctioning the legal entities is embedding the so called “true” corporate criminal liability model in one of the norms of criminal law, whether it is a criminal code or in separate complex act.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Slobodník 5.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Slobodník 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Slobodník 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB