velikost textu

Detekce terénních hran s využitím nástroje sky view faktor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce terénních hran s využitím nástroje sky view faktor
Název v angličtině:
Terrain break-lines detection based on Sky View Factor
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Englmaierová
Vedoucí:
Mgr. Lukáš Brůha
Oponent:
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Id práce:
175246
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
terénní hrana, digitální model terénu, Sky-view faktor, metody detekce terénních hran
Klíčová slova v angličtině:
terrain breakline, digital terrain model, Sky-view factor, detection terrain breaklines methods
Abstrakt:
Detekce terénních hran s využitím nástroje Sky-view faktor Abstrakt Předmětem diplomové práce je navržení postupu detekce terénních hran s využitím nástroje Sky-view faktor. Teoretická část diplomové práce nejprve uvádí do problematiky detekce terénních hran, ve které jsou představeny doposud známé metody této analýzy a nástroj Sky-view faktor, který je stěžejním bodem navržené metody. Testování nad reálnými daty probíhá na čtyřech lokalitách v Česku (Vítkovice, Hradiště, Strnady a Velenka). Testována jsou data v podobě rastrového formátu. V závěru jsou představeny a zhodnoceny dosažené výsledky navržené metody a její verifikace pomocí dvou vybraných metod detekce terénních hran. Dosažené výsledky poukazují na možnost využití Sky-view faktoru pro detekci terénních hran. Klíčová slova: terénní hrana, digitální model terénu, Sky-view faktor, metody detekce terénních hran
Abstract v angličtině:
Terrain Breakline Detection Using Sky-view factor Abstract The subject of this diploma thesis is to propose the procedure of detecting of terrain breaklines using Sky-view factor. The theoretical part of the diploma thesis first introduces the issue of terrain breaklines detection, which presents the methods known to date and Sky- view factor, which is the focal point of the proposed method. Implementation over real data takes place at four locations in the Czechia (Vítkovice, Hradiště, Strnady and Velenka). Data in the form of raster format is tested. At the end, the results of the proposed method and its verification using two selected methods of field edge detection are presented and evaluated. Achieved results point to Sky-view factor for terrain edge detection. Keywords: terrain breakline, digital terrain model, Sky-view factor, detection terrain breaklines methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Englmaierová 7.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Englmaierová 417 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Englmaierová 334 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lukáš Brůha 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 153 kB