velikost textu

Motivace a stimulace dobrovolníků v multidisciplinárním týmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace a stimulace dobrovolníků v multidisciplinárním týmu
Název v angličtině:
Motivation and Stimulation of Volunteers in a Multidisciplinary Team
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Dudová
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Mgr. Ing. Jiří Růžička
Id práce:
175216
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dobrovolníci, bezdomovectví, multidisciplinární tým, motivace, stimulace
Klíčová slova v angličtině:
volunteers, homelessness, multidisciplinary team, motivation, stimulation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na řízení a koordinaci dobrovolníků v organizacích s multidisciplinárním týmem pracujících s lidmi bez domova a výzvám, kterým jak pracovníci organizací, tak dobrovolníci čelí. Výsledky ve výzkumné části zaměřující se na motivaci dobrovolníků a stimulaci ze strany organizací vycházejí z akčního výzkumu prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky organizací, jejich dobrovolníky a dobrovolníky projektu Labre, který představuje vstupní popis problematiky v praxi, k němuž respondenti odkazují. Jako problematické vnímají pracovníci pečující o dobrovolníky i dobrovolníci samotní začlenění do organizace, nesupervidovanou činnost, nestimulující podmínky, nepravidelný kontakt i apatii ze strany cílové skupiny. Systematické řízení koordinátorem dobrovolníků je pro organizace finančně náročné a sami pracovníci se o dobrovolníky starají v rámci dalších kompetencí, což jim komplikuje systematické vedení. Na základě výsledků v empirické části je založeno doporučení pro pracovníky organizací pro práci s dobrovolníky. Doporučení staví na pečlivém uvážení využití dobrovolnické práce, zdůrazňování výsledků dobrovolnické práce, vytvoření bezbariérových přístupů dobrovolníků do týmu, pravidelnosti, nehmotných formách odměňování a formalizaci spolupráce. Pro zavedení nového přístupu do organizace je v závěru odkázáno na osmibodové vedení změny podle Kottery (2015). Klíčová slova: dobrovolníci, bezdomovectví, multidisciplinární tým, motivace, stimulace
Abstract v angličtině:
Abstrakt This thesis focuses on the direction and coordination of volunteers in organisations with multidisciplinary teams working with homeless people, and the challenges faced by both these organisations and their volunteers. The results of the experimental section, which focuses on the motivation of volunteers and stimulation from the organisations, have their basis in practical research using semi-structured interviews with leading workers at the organisations, their volunteers, and volunteers from the Labre project, which represents an introductory characterisation of the problem in practice; one which the respondents then refer to in the interviews. Problem areas as identified by both the workers and the volunteers themselves include integration into the organisation, unsupervised activity, non-stimulating conditions, irregular contact, and apathy from the side of the target group. Systematic leadership by a volunteer coordinator is financially demanding for the organisations, and the workers attend to their volunteers in addition to other competences, making systematic leadership more difficult. A recommendation for workers in non-profit organisations working with volunteers is derived from the results of the empirical part. It is based on a careful consideration of the application of volunteer work, an emphasis on the results achieved, the creation of barrier-free access to the team, regularity, non-material rewards, and a formalisation of the collaboration. In conclusion, Kotter’s (2015) eight-step change model is referenced in regards to how new approaches to organisation might be implemented. Keywords: volunteers, homelessness, multidisciplinary team, motivation, stimulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Dudová 716 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Dudová 504 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Dudová 338 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Dudová 271 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jiří Růžička 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB