velikost textu

Nové administrativní povinnosti daňových subjektů v oblasti daně z přidané hodnoty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové administrativní povinnosti daňových subjektů v oblasti daně z přidané hodnoty
Název v angličtině:
New administrative duties of taxpayers in the area of value added tax
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. David Halbrštát
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
175173
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb
Klíčová slova v angličtině:
VAT control statement, electronic records of sales
Abstrakt:
Shrnutí v českém jazyce Název práce: Nové administrativní povinnosti daňových subjektů v oblasti daně z přidané hodnoty Abstrakt: Práce popisuje a provádí analýzu nových administrativních povinností daňových subjektů v oblasti daně z přidané hodnoty. V současnosti již existuje v oblasti daně z přidané hodnoty celá řada administrativních povinností. O těchto stávajících povinnostech toho ovšem bylo v minulosti napsáno mnoho. Z tohoto důvodu jsem se v rámci své práce rozhodl zaměřit na dvě zcela nová opatření, která se v posledních měsících stala mediálním fenoménem. Těmito opatřeními jsou kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. Ani jeden z těchto institutů ovšem nelze označit za český vynález, když již dnes se s nimi můžeme setkat v zahraničí. Vzhledem k této skutečnosti jsem se mohl ve větší míře věnovat právním úpravám, které se staly pro českého zákonodárce inspirací, a porovnávat případné rozdíly. V první obecné části práce lze nalézt odpověď na otázky co je to daň z přidané hodnoty, kdo jsou to daňové subjekty a jaké mají v současnosti administrativní povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty. Ve druhé kapitole jsem se již zabýval institutem kontrolního hlášení. Abych se přiblížil nalezení odpovědi na otázku, zda se jedná o efektivní prostředek detekce daňových úniků a podvodů, rozhodl jsem se vedle jednotlivých ustanovení zákonné úpravy věnovat prostor i samotným únikům, proti kterým administrativní povinnost podávat kontrolní hlášení míří. Vzhledem k tomu, že na Slovensku platí v podstatě stejná právní úprava automatického párování údajů obsažených v kontrolních hlášeních dodavatelů a objednatelů zboží a služeb, jako u nás, dospěl jsem s přihlédnutím ke slovenským výsledkům k závěru, že kontrolní hlášení má potenciál detekovat podezřelé transakce v objemu až několika miliard korun ročně. Ve třetí kapitole jsem se věnoval institutu elektronické evidence tržeb, tedy systému, který odstraňuje prodlevu mezi evidováním tržby daňovým subjektem a jejím vykazováním finanční správě. Úkolem tohoto systému je zlepšit výběr daní a narovnat tržní prostředí. Podstata systému je založena na dvou povinnostech. Povinnosti zaslat správci daně datovou zprávou v reálném čase údaje o evidované tržbě a povinnosti vystavit zákazníkovi účtenku obsahující unikátní fiskální identifikační kód. V závěru třetí podkapitoly jsem se zabýval i institutem účtenkové loterie, který má za úkol pozitivně motivovat zákazníky k tomu, aby při nákupu požadovali vystavení účtenky. Klíčová slova: Kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb
Abstract v angličtině:
Resume in English Name of the thesis: New administrative duties of taxpayers in the area of value added tax Abstract: The thesis describes and analyses the new administrative duties of taxpayers in the area of value added tax. Currently exists a whole range of administrative duties in the area of value added tax. It has been written a lot about these current administrative duties in the past. Therefore, I have decided to focus on two completely new measures, which have become media phenomenon in last months, These measures are VAT control statement and electronic records of sales. However neither of these measures can be described as a Czech invention, we might find them in foreign legal regulations. Considering this fact, I could have dedicated my focus on legal regulations, which had served as s inspiration for Czech legislators and compare the model regulations from abroad with the Czech version and find potential differences. In the first and general part of the thesis, can be found answers to the questions: “What is the value added tax?”, “Who are the taxable persons?” and “What are their current administrative duties in the area of the value added tax?” In the second part I have dealt with an institute of the VAT control statement. In addition to the particular provisions of the legal regulation, I have also decided to occupy myself with the frauds against which the administrative duty of submitting the VAT control statement is aimed to. I have done this in order to move closer to finding the answer to a question “Is this efficient means of detection of tax evasions and tax frauds?” With regard to results in Slovakia, where they basically have the same legal regulation of an automatic matching of information, contained in the VAT control statement of suppliers and buyers of goods and services, I have come to a conclusion that the VAT control statement has got a potential to detect suspicious transaction in the amount of several billions of Czech crowns a year. In the third part I have dealt with the institute of the electronic records of sales. This system eliminates a delay between recording of the sale by a taxable person and presenting of the sale to the tax administration. A role of this system is both, to improve a collection of taxes and to correct a market environment. The nature of the system is based on two duties. The first duty is to send a data about the recorded sale in the real time via data message to the tax administration. The second duty is to issue a receipt containing a unique fiscal identification number to a customer. At the end of the third chapter I have followed up with an institute of an invoice lottery. A task of this institute is to positively motivate the customer to demand an issuance of an invoice during the purchasing. Key words: VAT control statement, electronic records of sales
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Halbrštát 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. David Halbrštát 516 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Halbrštát 236 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Halbrštát 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 622 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB