velikost textu

Obhájce v hlavním líčení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obhájce v hlavním líčení
Název v angličtině:
A defence counsel in the criminal trial
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Šmídek
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
175122
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Ve své práci se zaměřuji na problematiku postavení obhájce v hlavním líčení, které je považováno za nejdůležitější stádium celého trestního řízení, neboť je v něm rozhodováno o vině či nevině obžalovaného a případném trestu. Odkazuji na současnou související právní úpravu, hodnotím ji a v některých bodech porovnávám s legislativou předcházející. V textu zdůrazňuji významnou roli vzájemného vztahu mezi obhájcem a jeho klientem, v ideálním případě založeného na oboustranné důvěře. Zmiňuji také podstatnou úlohu správně zvolené taktiky obhajoby v trestním řízení, cílené tak, aby ve vztahu k obžalovanému byla co nejúspěšnější. Zabývám se aktivitou obhájce před zahájením samotného hlavního líčení, kde poukazuji na to, že obhájce by v zájmu svého klienta neměl být nečinný, ale již v tomto stádiu vyvíjet činnost k dosažení nejlepší obhajoby obžalovaného. Ve své práci dále uvádím, kdy a za jakých okolností má obhájce vystupovat v samotném hlavním líčení a jakým způsobem navrhovat jednotlivé důkazy a nepodcenit přípravu na výslech svědků a znalců. Dále se soustředím na závěr hlavního líčení, zejména na volbu obsahu závěrečné řeči. Hlavní líčení končí vynesením rozsudku, zde tedy poukazuji na možnost podání odvolání, analyzuji, kdy je pro obhajobu na místě vzdát se tohoto práva, či kdy je naopak vhodné ponechat si lhůtu a vyčkat písemného vyhotovení rozsudku. Moje práce není a dle mého názoru ani nemůže být jasným návodem, či přesným stanovením postupu obhájce v trestním řízení, resp. v hlavním líčení, neboť není možné vzhledem k rozmanitosti každého trestního řízení dát přesný a jednoznačný návod k postoji obhájce v hlavním líčení. In my thesis I focus on the position of the defence cousel at a criminal trial, which is considered the most important stage of the criminal proceedings, since it is decided on the guilt or innocence of the defendant and possible punishment. I refer to the current relevant legislation , evaluate it, and at some points compare with the previous legislation . In the text, emphasize the important role of the relationship between the defence counsel and his client, ideally based on mutual trust . I mention the vital role properly chosen tactics of the defense in criminal proceedings , targeted so that in relation to the accused have been as successful as possible. It also deals with the issue of the defence counsel prior to the commencement of the criminal trial itself, where I point out that the defence should not be idle, but already at this stage have carry out activities to achieve the defendents best interest. Futher in the thesis I mention when and under what circumstances a defence counsel appears for the client in the criminal trial, how he suggests the best way to present evidence and question witnesses and experts. Furthermore, the focus on the conclusion of the criminal trial, in particular, how the defence counsel should lead to his final speech The criminal trial ends with the verdict and points out the possibility of considering an appeal, where to waive the right to appeal, when it is appropriate to retain the deadline for appeal and wait for the written copy of the verdict. My thesis does not attempt to give precise and unambigous instructions for the defence counsel process because of the diversity of criminal proceeding to give precise instructions to the position of defense counsel at the trial.
Abstract v angličtině:
Abstrakt In my thesis I focus on the position of the defence cousel at a criminal trial, which is considered the most important stage of the criminal proceedings, since it is decided on the guilt or innocence of the defendant and possible punishment. I refer to the current relevant legislation , evaluate it, and at some points compare with the previous legislation . In the text, emphasize the important role of the relationship between the defence counsel and his client, ideally based on mutual trust . I mention the vital role properly chosen tactics of the defense in criminal proceedings , targeted so that in relation to the accused have been as successful as possible. It also deals with the issue of the defence counsel prior to the commencement of the criminal trial itself, where I point out that the defence should not be idle, but already at this stage have carry out activities to achieve the defendents best interest. Futher in the thesis I mention when and under what circumstances a defence counsel appears for the client in the criminal trial, how he suggests the best way to present evidence and question witnesses and experts. Furthermore, the focus on the conclusion of the criminal trial, in particular, how the defence counsel should lead to his final speech The criminal trial ends with the verdict and points out the possibility of considering an appeal, where to waive the right to appeal, when it is appropriate to retain the deadline for appeal and wait for the written copy of the verdict. My thesis does not attempt to give precise and unambigous instructions for the defence counsel process because of the diversity of criminal proceeding to give precise instructions to the position of defense counsel at the trial.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Šmídek 774 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Šmídek 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Šmídek 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB