velikost textu

Institut stížnosti podle správního řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institut stížnosti podle správního řádu
Název v angličtině:
The Institution of Complaint According to the Administrative Procedure Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Ing. Martin Adamec
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
175121
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stížnost, správní orgán, úřední osoba, postup, kontrola veřejné správy, správní řád
Klíčová slova v angličtině:
complaint, administrative body, person in authority, procedure, control of public administration, Administrative Procedure Code
Abstrakt:
Shrnutí – Institut stížnosti podle správního řádu Rigorózní práce se zabývá problematikou zvláštního druhu stížnosti, kterým je stížnost proti určitému chování či postupu ve veřejné správě. Autor této práce stížnost obecně definuje jako individuální podání stěžovatele směřující k dosažení nápravy jím spatřovaných nedostatků. Prvek individuálnosti tento typ podání odlišuje od petic, pro které je naopak charakteristický zájem společný. Na rozdíl od práva petičního je však právní úprava stížností velmi problematická a nejednotná. Jedná se o pozůstatek dlouhodobě neřešeného stavu, kdy byly stížnosti upraveny kontroverzní vládní vyhláškou z roku 1958, k jejíž vydání tehdejší vláda vůbec nebyla zmocněna a která měla zároveň představovat dočasné provizorium. I přes pozdější polemiky ohledně její platnosti a závaznosti byla zrušena až k 1. lednu 2006, a to relativně bez náhrady. Do této doby docházelo k úpravě stížností v řadě zvláštních zákonů, ale obecná úprava scházela. Změnu měl přinést současný správní řád, který sice v původním vládním návrhu s touto úpravou vůbec nepočítal, ale v rámci pozměňovacích návrhů se do jeho textu tato problematika dostala. Ačkoliv by mělo být smyslem každého kodexu sjednocovat právní úpravu, v případě stížností se tomu tak nestalo a současný stav je stále charakteristický svou roztříštěností napříč právním řádem. Cílem rigorózní práce je podání uceleného výkladu o stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu se zaměřením na obecnou i zvláštní právní úpravu. Převážný důraz bude kladen zejména na úpravu obecnou, kterou autor podrobí kritickému zhodnocení s návrhem vlastního řešení případných nedostatků a hlavní přidanou hodnotou této práce by tak mělo být navržení optimálního řešení způsobu přijímání a vyřizování vybraného typu stížnosti. V zájmu naplnění zásady veřejné správy jako služby veřejnosti by měla právní úprava zaručovat převážně garanci rychlého a správného přijímání a vyřizování těchto podání, což se již při pouhém pohledu na stručnou a roztříštěnou právní úpravu jeví jako problematické. Zvláštní důraz bude při analýze platné právní úpravy i při úvahách de lege ferenda kladen na efektivitu a na reálné možnosti dotčených osob v takových případech, kdy úřední osoby nebo správní orgány poruší své povinnosti.
Abstract v angličtině:
Summary – The Institution of Complaint According to the Administrative Procedure Code The subject of this rigorous thesis is a special type of complaint, which is a complaint about certain kind of behavior or procedure in public administration. Author of this thesis generally defines the complaint as an individual submission of the complainant intended to achieve a correction of the perceived drawbacks. The element of the individuality differs this type of submission from petitions, for which the shared interest is characteristic. Unlike the petition law the legal regulation of the complaints is very problematic and fragmented. It happens to be a remnant of for a long time unsolved situation, where the complaints were regulated by a controversial governmental decree from 1958, which was issued by unauthorized government and which was intended as provisional only. Despite the subsequent polemics regarding its validity and binding effect was this decree abolished as of 1 January 2006 relatively without any substitute. Until that time the complaints were regulated in a plenty of special acts, but the general regulation was missing. The change was supposed to be brought by the current Administrative Procedure Code, which original government proposal lacked the regulation of the complaints, but in the end it contained this issue through the amendments. Although the very sense of every Code should be to unify the legal regulation, it has not happened in the case of a complaint and the current situation is characterized by its fragmentation throughout the legal system. The rigorous thesis aims to give a comprehensive explanation of a complaint about impropriate behavior of the public officers or about a procedure of an administrative authority, with focus on both general and special legislation. Predominant emphasis will be put on general legislation, which will the author subject to critical evaluation and bring the proposal of own solution of potential drawbacks. The main added value of this thesis should be the proposal of own optimal solution method of the receiving and processing of the selected type of the complaint. In order to fulfill the principles of public administration as a public service, the legal regulation should ensure a guarantee of quick and correct receiving and processing of such submissions, which seems problematic already at the mere sight of a brief and fragmented legislation. Particular emphasis will be given when analyzing current legislation and when considering de lege ferenda to effectiveness and to real possibilities of concerned persons in such cases when public officers or administrative authorities violate their obligations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Martin Adamec 3.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Martin Adamec 2.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Martin Adamec 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Martin Adamec 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB