velikost textu

Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy
Název v angličtině:
Identity in photography and art education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Primová
Vedoucí:
Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Id práce:
175120
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova (N VV-ZUŠ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fotografie, identita, digitální obraz, manipulace, portrét
Klíčová slova v angličtině:
Photography, identity, digital image, manipulation, portrait
Abstrakt:
KŘIŠTOVÁ, A.; Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 110 s. ABSTRAKT Diplomová práce zkoumá vnímání a postavení identity ve společnosti v kontextu historie a současnosti, na základě přístupů zahraničních autorů věnujících se tématice. Téma identity je situováno do kontextu vizuální kultury, dějin vyobrazení člověka v rámci výtvarného umění a žánru portrétní fotografie. Koncepce teoretické části je podložena vybranými autoritami z dějin výtvarné kultury i z oblasti soudobého výtvarného umění. Z teoretické části práce vychází návrhy didaktických zadání a jejich následná realizace na základní a střední škole. Jako další východisko pro přípravu didaktických zadání jsou využity i podněty získané z realizace vlastního autorského projektu, který stejně jako didaktická zadání čerpá z teoretických východisek práce. KLÍČOVÁ SLOVA: identita, společnost, vizuální kultura, portrét, fotografie, digitální obraz, manipulace, zásah
Abstract v angličtině:
KŘIŠTOVÁ, A.; Identity in photography and art education. [Master´s Thesis] Prague 2018 - Charles University, Faculty of Education, Art Education Department, 110 pages. ABSTRACT This Master´s Thesis explores the perception and position of identity in society in the context of history and present, based on the approaches of foreign authors dealing with the subject. The theme of identity is situated in the context of visual culture, the history of human portrayal within the visual arts and the portrait photography genre. The concept of the theoretical part is supported by selected authorities from the history of art culture as well as from the field of contemporary art. The theoretical part is the basis for the design of didactic assignments and their following implementation at elementary and secondary schools. Second basic point for the preparation of didactic assignments is obtained from experiences gained with authorial project realization. KEY WORDS: identity, society, visual culture, portrait, photography, digital image, manipulation, intervention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Primová 4.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Primová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Primová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Linda Arbanová, Ph.D. 486 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Jiří Kornatovský 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB