velikost textu

Konkurenční doložka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konkurenční doložka
Název v angličtině:
Non competition clause
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adéla Kopsová
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
175004
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konkurenční doložka, pracovní právo, zákaz konkurenčního jednání zaměstnance, odstoupení od smlouvy
Klíčová slova v angličtině:
non-competition clause, labour law, ban on employee’s competitive behaviour, withdrawal from the contract
Abstrakt:
RESUMÉ: Cílem této práce je poskytnout rozsáhlou analýzu institutu konkurenční doložky v pracovním právu v České republice. Tuto práci jsem vybrala, abych mohla podrobněji zkoumat institut konkurenční doložky, posoudit jeho klady a zápory, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí, zda současná právní úprava splňuje předpoklady pro uzavření takové dohody, oběma smluvními stranami. Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá odlišnými aspekty, jež konkurenční doložka přináší, ale také její historií a jejími současnými problémy. První kapitola je kapitolou úvodní a popisuje pojem konkurence, jak obecně, tak i v pracovním právu. Tato kapitola se člení do dvou podkapitol. První z nich popisuje rozdíl mezi konkurencí během pracovního poměru a konkurencí až po skončení pracovního poměru. Druhá část obsahuje popis základní terminologii a stav, ve kterém se konkurenční doložka v našem právním řádu nachází. Třetí kapitola se věnuje historii institutu konkurenční doložky v našem právním řádu a vykresluje průběh, jakým se institut vyvíjel. Kapitola je rozdělena do tří částí. Každá z nich se soustředí na specifické historické období, které vývoj konkurenční doložky provázelo. Třetí kapitola zkoumá konkurenční doložku ve smyslu její současné právní úpravy a skládá se ze čtyř částí. První z nich obsahuje znění konkurenční doložky v pracovněprávní legislativě, předcházející nejnovějším novelizacím. Druhá část se právě na tyto významné novelizace soustředí s ohledem na to, jaké změny do institutu přinesly a snaží se je zároveň vysvětlit. Zbývající dvě části reflektují současnou legislativu s důrazem na přijetí nového občanského zákoníku, a také shrnují právní úpravu, která se k institutu konkurenční doložky váže. Čtvrtá kapitola práce adresuje problémy, jež se vztahují k situacím při uzavírání konkurenčních doložek a taktéž případné řešení těchto problémů. Tato kapitola obsahuje taktéž některé závěry, vypracované v rámci práce. Tato kapitola je členěna na pět podkapitol. První z nich adresuje problémy vznikající při uzavírání dohod o konkurenční doložce. Druhá podkapitola analyzuje rozsah činností, na něž se uzavřená konkurenční doložka vztahuje a nahlíží na hranice takových ujednání. Podkapitola třetí se věnuje sjednané smluvní pokutě a jejímu účelu v rámci institutu a podkapitola čtvrtá se dívá na možnost uzavření konkurenčních ujednání v průběhu zkušební doby zaměstnance, klady a zápory, které toto jednání přináší. Podkapitola pátá se pokouší o analýzu problémů, spojených s odstoupením od dohody o konkurenční doložce. Poukazuje na některá soudní rozhodnutí v této věci a varuje před použitím příliš neurčitých právních výrazů při uzavírání těchto dohod. V závěru práce navrhuji některé změny, či přístupy, které by bylo možno adoptovat, při řešení tohoto institutu a uzavírám práci s myšlenkou, že soudy a legislativa by měly věnovat značnou pozornost konkurenčním doložkám a problémům, v souvislosti s nimi vznikajícím. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The aim of the thesis is to be a comprehensive analysis of the non-competition clause in Czech Labour law. The reason for my research is to examine the non-competition clause, compare and contrast its advantages and disadvantages and to make a conclusion, whether the current legislation meets the requirements of both contracting parties. The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different aspects of non-competition clause, its history and its current problems. Chapter One is introductory and describes the competition in general and in Labour law. The chapter is subdivided into two parts. Part One describes the difference between the competition during the employment relationship and after termination of the employment. Part Two describes the basic terminology and the current state of a non-competition clause. Chapter Two focuses on the history of the non-competition clause in our legislation and illustrates the evolution of such institute. This chapter is subdivided into three parts. Each of them focuses on a specific historical period in the evolution of the non-competition clause. Chapter Three examines non-competition clause in the recent legislative history and comprises of four parts. Part One contains the wording of a non-competition clause in the Labour law legislation preceding most recent novelizations. Part Two focuses on important novelization of the Labour law, which made some significant changes to the institute and tries to explain them. The other two parts concentrate on the current legislature with the emphasis on the new Civil Code and summarize legislation regarding non-competition clause. Chapter Four addresses problems relating to situations of concluding non-competition clauses and possible solutions to such problems. Some conclusions are drawn in this chapter. Chapter is divided into five parts. Part One addresses the problems arising from concluding a non-competition clause. Part Two analyses the scope of activities to which the non- competition clause applies and looks at the limits of such agreement. Part Three deals with negotiated contractual penalty and its purpose and Part Four looks at the possibility of concluding non-competition clause during the trial period of an employee and its pros and cons. Part Five attempts to analyse the problems connected to withdrawal from the non-competition clause. It shows decisions issued by courts in such matter and warns against vague terms, not to be used when concluding non-competition clauses. In the conclusion I suggest some changes or approaches to adopt, when dealing with this institute and I conclude that courts and legislation should devote considerable attention to non-competition clause and problems, arising in connection thereto. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Kopsová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Kopsová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Kopsová 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB