velikost textu

Svéprávnost a řízení o jejím posuzování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svéprávnost a řízení o jejím posuzování
Název v angličtině:
Legal capacity and related legal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Lenka Chalupská
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
174958
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svéprávnost, omezení svéprávnosti, způsobilost k právním úkonům, omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům
Klíčová slova v angličtině:
Legal capacity, restriction of legal capacity, deprivation of legal capacity
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce si klade za cíl představit téma svéprávnosti a souvisejících soudních řízeních se zaměřením na procesněprávní problematiku. Svéprávnost je přirozenoprávní součástí existence každého člověka a nikdo ji nemůže být zbaven. Svéprávnosti člověk nabývá narozením a pozbývá až smrtí. Mohou ale nastat případy, kdy z důvodu ochrany práv a zájmů člověka je potřeba svéprávnost v určitém rozsahu omezit, aby člověku nevznikla újma na jeho právech. Tato rigorózní práce je rozdělena do deseti částí, z nichž největší prostor je věnován části zaměřené na řízení o omezení svéprávnosti, neboť právě toto řízení je z okruhu řízení spojených se svéprávností nejčastějším a rovněž nejzásadnějším, když ve svém výsledku zpravidla vede k zásahu do osobnostní složky fyzické osoby. Cílem rigorózní práce je podrobně popsat a analyzovat průběh soudního řízení o svéprávnosti, včetně jednotlivých souvisejících procesních institutů, se zaměřením na samotné posuzování svéprávnosti soudem. Přitom každá fáze soudního řízení je podrobena hluboké analýze. Zároveň se však snaží pojmout řízení o svéprávnosti komplexně, a tak jsou další části věnovány rovněž řízení o přezkumu svéprávnosti, tj. o prodloužení jejího trvání, samostatná část je věnována také řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému. Neopomenutelnou součástí rigorózní práce je rovněž řízení o opatrovnictví, které je s řízením o svéprávnosti významným způsobem spjato. Autorka klade důraz na průběh řízení, obzvláště na volbu osoby opatrovníka soudem. S ohledem na novou právní úpravu zakotvenou zákonem č. 89/2012 Sb. jsou v rigorózní práci také představeny některé obtíže při vzájemném setkávání právní úpravy předchozí a současné. Práce zároveň uvádí připravovanou novelu občanského zákoníku a odpovídajících procesních předpisů a podrobuje ji kritickému hodnocení. V závěru autorka přichází se svými úvahami de lege ferenda a rekapituluje problematické aspekty řízení o svéprávnosti, tedy nejzávaznější problémy soudní praxe i případné nedostatky právní úpravy. Zdůrazněna je přitom zejména potřeba sjednocení dosavadní soudní praxe.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis named „Legal capacity and related legal proceedings“ is to introduce legal capacity and related legal proceedings with the focus on the procedural legislation. Legal capacity is a natural component of each natural person and it is not allowed to be removed. Legal capacity is acquired at birth and is retained until death. Sometime, due to protection of rights of a person, legal capacity might be restricted. This thesis is divided up into ten parts. The largerst part is focused on legal proceeding which lead to restriction of a person´s legal capacity, ie. restriction of an aspect of personal status. Nevertheless, the thesis introduces also legal proceeding leading to prolongation of time of legal capacity restrictions and proceeding concerning legal capacity of a child. The custody of persons limited in legal capacity and related legal proceeding are introduced in the thesis as well. This proceeding and proceeding of legal capacity are conjoined to each other, which is the reason why this subject may not be omitted. This part describes the process of choosing the right person as a curator. The author also shows that several misunderstandings and misinterpretations occured after Civil Code came into force on the 1st of January 2014. The author also presents her considerations de lege ferenda. Particular problems concerning legal proceedings of legal capacity are mentioned and potential solutions suggested. The author also bring her subjective opinion on the legal proceedings and its strong and weak points. In the end the author summarizes the issue of legal capacity and related legal proceedings. Previous findings are recapitulated. It is also emphasized that there are several questions which should be answered in the near future in order to remove differences in judicial practice and legal proceedings among courts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Chalupská 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Chalupská 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Chalupská 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB