velikost textu

Předběžná opatření v civilním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předběžná opatření v civilním řízení
Název v angličtině:
Preliminary ruling in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristýna Klimešová
Oponenti:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
174884
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předběžné opatření Soud Dočasnost
Klíčová slova v angličtině:
Preliminary ruling Court Temporariness
Abstrakt:
Resumé Diplomová práce se zabývá jedním ze zajišťovacích institutů občanského práva procesního, který poskytuje dočasnou úpravu poměrů účastníků řízení nebo zajišťuje možnost realizace výkonu rozhodnutí. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled právní úpravy předběžného opatření v civilním řízení, které je využíváno v situacích, jež vyžadují okamžité řešení ve smyslu zajištění práv a nelze vyčkávat až do rozhodnutí ve věci samé. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole se autorka věnuje institutu předběžného opatření obecně, rozlišení předběžných opatření na předběžná opatření obecná a tzv. zvláštní. Závěr této kapitoly je věnován podstatě předběžného opatření, kterou je předběžná a pouze dočasná úprava poměrů mezi účastníky. Druhá kapitola se stručně zabývá vývojem institutu předběžného opatření. Třetí, zásadní kapitola práce je zaměřena na tzv. obecné předběžné opatření. Je strukturována s respektováním uspořádání právní úpravy obsažené v občanském soudním řádu. Člení se na třináct podkapitol. Prvních sedm podkapitol se zabývá jednotlivými předpoklady řízení o předběžném opatření. Osmá podkapitola pojednává o nařízení a náležitostech rozhodnutí o předběžném opatření. Další podkapitola je věnována povinnostem, které lze předběžným opatřením uložit. Zde se také autorka zabývala i následky, které s sebou nese nesplnění uložených povinností. Devátá a desátá podkapitola se zabývá trváním a důvody ukončení trvání účinků předběžného opatření. Další podkapitoly jsou věnovány zajištění náhrady škody způsobené předběžným opatřením a opravným prostředkům. Čtvrtá a pátá kapitola diplomové práce se zabývá předběžnými opatřeními, která byla s účinností od 1.1.2014 vyčleněna z občanského soudního řádu do zákona o zvláštních řízeních soudních. Pro tyto kapitoly autorka práce zvolila téměř identické členění. V jejich úvodu se zabývala změnami, které u předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžného opatření upravujícího poměry dítěte nastaly v důsledku přijetí zákona o zvláštních řízeních soudních a pokusila se zhodnotit jejich přínos. Zbývající části těchto kapitol se soustředí na jednotlivá hlediska řízení o návrhu na nařízení či vydání předběžného opatření a jejich případné problematické oblasti, ke kterým autorka práce podává své úvahy k jejich řešení.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis revolves around one of the secure institutions of the Czech civil procedural law which provides the settlement of legal relations on a temporary basis or ensures the possibility of realization of an execution of judgement. The goal of this thesis is to demonstrate a complete summary of Czech legal regulation of a preliminary ruling in a civil proceedings, which can be used in situations that renders immediate solutions necessary and is impossible to hold back until the decision on merits.The thesis is composed of five chapters. The first chapter explicates the preliminary ruling as the civil prodecural law institute and demonstrates the various types of preliminary ruling. The conclusion of this chapter highlights the legal nature of this institute which includes preliminar and temporal settlement of a legal relations between parties to an action. The second chapter briefly outlines the history of the preliminary ruling in Czech legislation. Chapter three, the most important part of the thesis, is concerned with the general preliminary ruling. The structure of this chapter respects the system of a legal provisions contained in Civil Procedure Rules. The third chapter is subdivided into thirteen subchapters. The first seven subchapters illustrates preconditions of a civil procedure of a preliminary ruling. The eightth subchapter deals with the order and requirements of a preliminary ruling judicial decision. The following subchapter is about duties that the preliminary ruling judgement can impose and also points out the legal consequences of their failure. The ninth and tenth subchapters are concerned with the duration of preliminary ruling and the reasons of its termination. The last two subchapters relate to compensation for damage caused by preliminary ruling and remedial measures at least. The fourth and fifth chapters characterise types of preleminary ruling, as a preliminary ruling that is used in a case of domestic violance and subsequently if a minor child is without ordinary care or in serious danger to life, which are from the 2014 primary regulations by a Special judicial proceedings Act. These chapters are composed almost identically. The introduction of these chapters is begin with comaparison of legal regulations before and after the special judicial proceedings Act came into effect and the author then attempts to sums up benefits of changes of legislation. The last part of the chapters concentrate on points of view of procedure of these special preliminary rulings and point out their eventual contentious areas including the author´s thoughts on their solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Klimešová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Klimešová 166 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Klimešová 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 189 kB