velikost textu

Omezení práv vlastníka nemovitosti při ochraně přírody a krajiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení práv vlastníka nemovitosti při ochraně přírody a krajiny
Název v angličtině:
The restriction of real property for the protection of nature and landscape
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Blanka Bednářová
Oponenti:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
174882
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana přírody a krajiny, vlastnické právo, nemovitost
Klíčová slova v angličtině:
Nature protection, property law, real property
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce je analýza právních nástrojů omezení vlastnického práva vlastníka nemovitosti, které má původ v ochraně přírody a krajiny. Práce je členěna na 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola vymezuje zakotvení jednotlivých institutů v ústavním pořádku České republiky. Třetí kapitola pojednává o konfliktu základních práv. Čtvrtá kapitola vymezuje základní instituty, jejich základní složky a právní zakotvení v soukromém či veřejném právu. Pátá kapitola uvádí jednotlivá omezení vlastnického práva k nemovitosti plynoucí z různých právních předpisů. Tato kapitola se dělí na analýzu zákona o ochraně přírody a krajiny z obecného pohledu, dále je dělena na obecnou, zvláštní a individuální ochranu, Naturu 2000. Pátá kapitola v jednotlivých částech obsahuje praktické příklady úpravy jednotlivých území, které přibližují analyzovanou problematiku. Šestá kapitola popisuje omezení vlastníka nemovitosti z důvodu ochrany přírody a krajiny dle dalších právních předpisů. Závěr práce obsahuje srovnání jednotlivých institutů, které omezují vlastníka nemovitosti, posouzení jeho ústavnosti, přiměřenosti a aktuálnosti. V závěru jsou uvedeny také návrhy de lege ferenda k dané problematice.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is the analysis of legal instruments regarding the restriction of the ownership of real property arising out of the protection of nature and landscape. This diploma thesis is divided into 7 chapters including the introduction and the conclusion. The second chapter deals with the constitutional origin of the respective legal institutes. The third chapter deals with the conflict of the fundamental rights. The fourth chapter provides for the fundamental institutes, their basic components, and their legal basis in private and public law. The fifth chapter is concerned with the particular restrictions of the ownership of real property as stipulated by relevant legal regulations. This chapter is divided into the analysis of the act no. 114/1992 Coll. in general and the analysis of the general and special protection of nature and Natura 2000 and provides examples of the respective legal institutes. The sixth chapter defines the restriction of the ownership rights arising out of other acts. The conclusion is concerned with the comparison of the aforementioned legal institutes and the evaluation of the particular features thereof. The conclusion also provides proposals for prospective changes in the relevant legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Blanka Bednářová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Blanka Bednářová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Blanka Bednářová 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB