velikost textu

Svatojimramská modlitba jako svědek slovansko-germánského jazykového kontaktu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svatojimramská modlitba jako svědek slovansko-germánského jazykového kontaktu
Název v angličtině:
St Emmeram's Prayer as a Witness of the Slavonic-Germanic Language Contact
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Špádová
Vedoucí:
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Id práce:
174871
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium (CJS NEJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svatojimramská modlitba|staroslověnština|stará horní němčina|latina|zpovědní formule|zpovědní modlitba
Klíčová slova v angličtině:
St Emmeram's Prayer|Old Church Slavonic|Old High German|Latin|confession formula|confession prayer
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tzv. Svatojimramskou modlitbou (SJM) dochovanou ve starohornoněmeckých (rkp. b 9, Clm. 14345, rkp. 184) a staroslověnských (EuchSin, ZT) rukopisných verzích. Poskytuje shrnutí dosavadního bádání v této oblasti. V analytické části práce je na základě nastíněné základní struktury sthn. zpovědní formule provedena textologická a lexikální analýza nejen obou (sthn. a csl.) verzí SJM, nýbrž i jedné latinské zpovědní modlitby zapsané v rkp. b 9. K práci je přiložen starohornoněmecko-staroslověnský index.
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis deals with so-called St Emmeram’s Prayer preserved in Old High German and Old Church Slavonic manuscript versions. It summarises the up-to-date state of research. In the analytical part, on the ground of the structure of an Old High German confession formula a text analysis is carried out for both versions of the prayer, as well as for another Latin confession formula recorded in the b 9 manuscript. Old High German / Old Church Slavonic index is attached to the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Špádová 1.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Špádová 423 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Špádová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Špádová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 152 kB