velikost textu

Terahertz radiation in nanostructures

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terahertz radiation in nanostructures
Název v češtině:
Terahertzové záření v nanostrukturách
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Klimovič
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
Id práce:
174858
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Optika a optoelektronika (FOOE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
terahertzová vodivost, kvanové tečky, depolarizační faktor, teorie efektivního prostředí
Klíčová slova v angličtině:
terahertz conductivity, quantum dot, depolarization factor, effective medium theory
Abstrakt:
V této teoretické práci se zabýváme kvantov¥ mechanickými jevy, jeº jsou spjaté s vodi- vostními elektrony uzav°enými v kvantových te£kách. Nejprve je odvozen model nanokrys- talu jakoºto potenciálové jámy. P°i tom se ukazuje, ºe pouze objem, ne tvar, je významným parametrem modelu pro ú£ely terahertzové spektroskopie. Studované geometrie jsou tak vzájemn¥ zam¥nitelné a výb¥r mezi nimi m·ºe zjednodu²it dané úlohy. Pro zkoumání depo- lariza£ních efekt·, které jsou zahrnuty v depolariza£ním faktoru v Maxwell Garnettov¥ teorii efektivního prost°edí, je zvolena sférická symetrie. V rámci poruchy prvního °ádu je vy°e²ena Poissonova rovnice pro elektrony rozmíst¥né uvnit° koule podle vlnové funkce a je ur£en depo- lariza£ní faktor. Zatímco v klasické limit¥ tento nabývá p·vodní hodnoty, pro nanokrystaly se zvy²uje a maxima je dosaºeno v ne-degenerovaném reºimu, kdy je obsazen pouze základní stav. Navý²ení depolariza£ního faktoru posouvá plasmonovou rezonanci sm¥rem k vy²²ím frekvencím. 1
Abstract v angličtině:
In this theoretical work, we study quantum mechanical phenomena exhibited by conduc- tive electrons con ned in nanocrystals. First, a model of quantum dots as potential wells is derived. Only the volume, not shape, is a signi cant parameter of the model in scope of terahertz spectroscopy and hence the studied geometries are interchangeable. A conve- nient choice can simplify given problems and therefore the spherical symmetry is chosen for investigating depolarization eects, which are re ected in Maxwell Garnett eective medium theory by a depolarization factor. Within the rst order perturbation, Poisson's equation is solved for electrons distributed inside the sphere according to wavefunction and the depolar- ization factor is found. While reproducing the same value in the classical limit, it increases for nanocrystals and the maximum is reached in a non-degenerate regime when only the ground state is occupied. Increasing the depolarization factor shifts plasmonic resonances towards higher frequencies. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Klimovič 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Klimovič 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Klimovič 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hynek Němec, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. 153 kB