velikost textu

Dětská obezita v mladším školním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dětská obezita v mladším školním věku
Název v angličtině:
Obesity in young school-age children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Doležalová
Vedoucí:
Mgr. Petra Sedlářová
Oponent:
MUDr. Marie Nejedlá
Id práce:
174835
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou dětské obezity v mladším školním věku. Nadváha a obezita v dětství mají významný dopad na fyzické a psychické zdraví dítěte. Obézní děti mají větší pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a hypertenze v dospělosti, ve srovnání s dětmi normostenickými. Teoretická část popisuje hodnocení obezity, rizika, diagnostiku, komplikace, prevenci včetně KBT terapie a léčbu. Praktická část měla za cíl zjistit, zda je edukace součástí preventivních prohlídek. Z výsledků vyplývá, že edukace je součástí preventivních prohlídek, nicméně většina oslovených respondentek nemá k dispozici žádný edukační materiál. Sestry si své vědomosti nejčastěji rozšiřují účastí na seminářích a konferencích a spolupracují s řadou odborníků, kteří se věnují prevenci a léčbě dětské obezity. Sestra hraje klíčovou roli v edukaci dětí a jejich rodičů. Klíčová slova: edukace, mladší školní věk, nadváha, obezita, percentilové grafy, sestra
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis deals with the problems of childhood obesity in school age. Overweight and obesity in childhood have significant impact on both physical and psychological health. Psychological disorders such as depression occur with increased frequency in obese children. Overweight children are more likely to have cardiovascular diseases, diabetes, and hypertension in adulthood as children with normally weight. The theoretical part describes the assessment of obesity, risks, diagnosis, complications, prevention, including the KBT therapy and treatment of obesity. The practical part was designed to determine whether education is a part of preventive examinations. The results show that education is a part of preventive examinations. However, nurses do not have handouts and pamphlets to reinforce patients of childhood obesity prevention. Nurses are working with a number of experts who are interested in preventing and treating childhood obesity. Nurse plays a key role in the education of both children and their parents. Keywords: education, young school age, overweight, obesity, percentile graphs, nurse
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Doležalová 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Doležalová 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Doležalová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Sedlářová 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Marie Nejedlá 671 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB