velikost textu

Empatia u mladistvých delikventov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Empatia u mladistvých delikventov
Název v češtině:
Empatie u mladistvých delikventů
Název v angličtině:
Empathy of Juvenile Delinquents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klaudia Barabášová
Vedoucí:
PhDr. Petr Goldmann, Dr.
Oponent:
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Id práce:
174801
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Empatia, kognitívna empatia, emocionálna empatia, Tématicko- apercepčný test (TAT), Škála sociálnej kognície a objektných vzťahov (SCORS), obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Empathy, cognitive empathy, emotional empathy, Thematic Aperception Test (TAT), Social Cognition – Object Relation Scale (SCORS), content analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Táto diplomová práca sa zaoberá výskumom empatie u mladistvých delikventných chlapcov- konkrétne jej emocionálnej a kognitívnej zložky, hodnotením egoizmu či altruizmu týchto jedincov a ich úrovne súcitu. Hlavným cieľom tejto práce je teda zistiť, aká je úroveň a štruktúra empatie u mladistvých delikventných chlapcov. Dáta boli získavné pomocou projektívneho testu TAT a vyhodnocované pomocou piatich subškál vyhodnocovacieho systému SCORS, ktorých podobnosť s empatiou a istých s ňou súvisejúcich pojmov je v práci preukázaná. Taktiež bola prevedená obsahová analýza získaných TAT protokolov. Výsedky hodnotení protokolov pomocou systému SCORS ukazujú na nízke, ale nie patologické hodnoty emocionálnej a kognitívnej empatie u mladistvých delikventov, ako aj na ich prevažne egoistické motivy naprieč sociálnym interakciám a patologicky nízku úroveň súcitu s druhými. Výsledky vypovedajúce o úrovni kognitívnej a emocionálnej empatie sú v tejto práci tiež porovnávané s teóriou Smitha (2006), v rámci ktorej je poukázané na možnosť prítomnosti poruchy spôsobenej celkovým nedostatkom empatie u mladistvých delikventov. TAT protokoly respondentov boli tiež podrobované obsahovej analýze, ktorej výsledky poukazujúce napr. na neistotu v prejave respondentov, „čiernobiele“ videnie druhých, časté pripisovanie príčin svojich činov druhým, častú iniciáciu tém ako konflikt, agresia, násielie ai., sú rovnako súčasťou tejto práce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis copes with the research of empathy of deliquent youngsters-specifically their emotional and congitive part, it also evaluates the egoism or altruism of these individuals and their compassion level. The main purpose of this thesis is therefore to find out, what is the level and structure of empathy in these deliquent youngsters. The data was acquired by a specific TAT test and was evaluated according to the five subscales of SCORS ,which resemblance to empathy is proven in this work. Moreover, the content analysis of the acquired TAT protocols was carried out. The results of protocol evaluation according to SCORS system show low,yet not pathological values of emotional and cognitive empathy of youngster deliquents, additionally, they show their mainly egoistic motives across their social interactions as well as a pathological low level of compassion with others. In this thesis, the results, describing the level of cognitive and emotional empathy, are being compared to the Smith's theory (2006), which copes with the possibility of having a disorder caused by general lack of empathy in youngster deliquents. TAT protocols of respondents were also subjects of the content analysis, and its result show for example uncertainity in the external manifestation of respondents, "black and white" perspective of others, rather frequent putting down of their acts to the acts of others, frequent initiation of themes such as conflict, agression and violence etc.,all above are the components of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klaudia Barabášová 2.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klaudia Barabášová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klaudia Barabášová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klaudia Barabášová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Goldmann, Dr. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB