velikost textu

Podpora školní připravenosti v posledním ročníku mateřské školy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora školní připravenosti v posledním ročníku mateřské školy.
Název v angličtině:
Support of school preparedness in the last year of kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Mlynářová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Id práce:
174770
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě předškolního věku, školní připravenost, školní zralost, odklad školní docházky, pedagogická diagnostika, předškolní vzdělávání, mateřská škola, učitelka mateřské školy, rodiče
Klíčová slova v angličtině:
preschoolchild, schoolpreparedness, schoolreadiness, postponementofschoolattendance, pedagogicaldiagnostics, preschooleducation, kindergarten, numery schoolteacher, parents
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je podpora školní připravenosti v posledním ročníku mateřské školy. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obdobím předškolního věku a jeho charakteristikou. Dále jsou definovány pojmy školní připravenost, školní zralost, zápis do prvního ročníku mateřské školy, odklad školní docházky a jeho důvody. Je popsána a analyzována pedagogická diagnostika, její metody a možnosti podpory dětí s odkladem školní docházky v mateřské škole. Praktická část je realizována výzkumným šetřením možných způsobů pedagogické diagnostiky k ověření předpokladů dítěte před zahájením povinné školní docházky. Součástí práce jsou tři případové studie dětí s odkladem povinné školní docházky, ve kterých jsou zohledněna navrhovaná doporučení pedagogicko-psychologické poradny pro vytvoření plánů pedagogické podpory, které směřují k celkovému rozvoji dítěte. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theme of bachelor's work is to support school readiness in the last year of nursery school. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the period of preschool age and its characteristics. Further, are defined the concepts of school readiness, school readiness, enrolment in the first year of nursery school, postponement of school attendance and its reasons. It is described and analysed pedagogical diagnostics, its methods and support options for children with the postponement of school attendance in kindergarten. The practical part is realized in the research the investigation of the possible ways of pedagogical diagnostics to verify the assumptions of the child before commencement of compulsory schooling. Part of the work are three case studies of children with delayed compulsory school attendance, in which are taken into account, the proposed recommendation of the pedagogical-psychological counseling for the creation of the plans of the pedagogical support, which are directed to the overall development of the child. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Mlynářová 982 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Mlynářová 435 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Mlynářová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Mlynářová 168 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 551 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 477 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB