velikost textu

Podmínky přijetí nevlastního otce dítětem a život ve složené rodině očima dětí a nevlastních otců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podmínky přijetí nevlastního otce dítětem a život ve složené rodině očima dětí a nevlastních otců
Název v angličtině:
Step-father acceptance and life in the stepfamily as seen by step-children and step-fathers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Matoušková
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
174755
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Složené rodiny, nevlastní rodiče, nevlastní děti, nerezidentní biologický otec, nevlastní otec.
Klíčová slova v angličtině:
Step families, step parenting, step children, non-custodial father, stepfather
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá tematikou složených rodin, nevlastního otcovství a zkušeností dětí a nevlastních otců ve složených rodinách. Práce měla tři hlavní cíle: a) zjistit, nakolik děti ze složených rodin přijímají svého nevlastního otce za člena nejbližší rodiny, b) zmapovat výchovné styly ve složených rodinách a zjistit, zda má výchovný styl a případně další faktory vliv na přijetí nevlastního otce, a c) zmapovat kvalitativně život ve složené rodině z pohledu dětí i nevlastních otců. Na základě provedeného výzkumu je možné konstatovat, že děti ze složených rodin akceptují svého nevlastního otce, s nímž žijí v jedné domácnosti, v převážné většině jako součást své rodiny, a to i v „ideálním světě“, tj. pokud zobrazují svou rodinu tak, jak by si ji ideálně přály. Důležitým faktorem v celkovém přijetí nevlastního otce dítětem je vztah, který dítě vnímá ze strany nevlastního otce i ze strany matky a celkové emoční klima v rodině. Nevlastní otcové jsou dětmi akceptováni nejčastěji tehdy, pokud dítě vnímá oba své rezidentní rodiče jako vřelé. Dále přijetí podporuje vřelý vztah nevlastního otce samotného k dítěti a také jeho slabé řízení (tj. méně požadavků a více volnosti ze strany nevlastního otce). Roli hrají i situační faktory. Děti častěji přijímají nevlastního otce, pokud u nich uběhla delší doba od rozvodu rodičů a pokud s ním žijí déle. Děti vyjadřují přání mít bližší vztah se svým biologickým otcem a také si přejí, aby byl blíže k celé rodině. Přejí si snížení autority nevlastního otce v rodině – nepřejí si, aby nevlastní otec byl nositelem nejvyšší autority v jejich rodině. V rozhovorech často děti vyjadřují touhu, aby mezi dospělými v obou jejich rodinách nebyly konflikty. Vystiženo jedním z dětí: „Vadí mi, že se táta odstěhoval, ale když to chtěli, tak chci, abychom si všichni rozuměli.“ Nevlastní otcové zažívají ve své roli mnoho frustrací, ale i mnoho obohacujících situací. Hlavními zdroji frustrace jsou otázky výchovy a vztah s biologickým otcem dítěte. Hlavními zdroji radosti u nevlastních dětí je pocit rodiny, pocit, že mohu o někoho pečovat, někoho rozvíjet. Nevlastní otcové se radují, když vidí pokroky svých nevlastních dětí a když vidí projevy lásky ze strany nevlastních dětí. Klíčová slova: Složené rodiny, nevlastní rodiče, nevlastní děti, nerezidentní biologický otec, nevlastní otec.
Abstract v angličtině:
Abstract: This paper focuses on stepfamilies, stepfatherhood and maps out stepfathers’ and stepchildren’s experiences in stepfamilies. The aim of the paper is threefold: a) uncover whether children in stepfamilies see their stepfathers as members of the closest family (acceptance); b) map parental styles in stepfamilies and find out whether parental styles and other factors are related to stepfather acceptance; c) Create a qualitative map of the lived experiences of children and stepfathers in stepfamilies, including their joys and frustrations. Based on the research conducted, the paper claims that children in stepfamilies accept, for the most part, their residential stepfather as part of the closest family. This is the case even when children represent their ideal family, the family they would dream of. Important factors in children’s level of acceptance of their stepfathers include children’s perception of a warm relationship on the side of the stepfather, as well as on the side of their mother, and a positive emotional climate in the family overall. Stepfathers are more likely to be accepted by children if the child’s relationship with both residential parents is perceived by the child as loving or warm. Warm relationships with the stepfather only is also a contributing factor, as well as stepfathers lower perceived levels of parental control. Stepfather acceptance grows with time elapsed since the divorce of the biological parents, and with time spent living with the stepchildren. Children wish to have closer relationships with their non-custodial biological father. They would also prefer if stepfathers exercised less authority over their families. Children often express a wish for the relationships among the significant adults in the family to be free of conflict. As expressed by one of the children: "I am not happy that dad has moved away, but if that’s my parents‘ choice, then at least I want everyone to get along." On one side, stepfathers experience many frustrations living in a stepfamily. The most prominent frustrations include issues relating to disciplining stepchildren and the relationship of the stepfather with the non-resident biological father. On the other side, stepfathers find stepfamily life enriching in many ways. The joys of having a stepfamily are related to creating a family as a unit, caring for and developing stepchildren, fostering their growth and improvements, and seeing the expressions of love by the stepchildren, of which the recipient may be the stepfather or the stepchild’s half-siblings. Key words: Step families, step parenting, step children, non-custodial father, stepfather.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Matoušková 40.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Matoušková 65.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Matoušková 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Matoušková 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 73 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kateřina Matoušková 31 kB