velikost textu

Výuka matematiky za podpory outdoorových prvků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka matematiky za podpory outdoorových prvků
Název v angličtině:
Teaching mathematics with the support of outdoor elements
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Smetanová
Vedoucí:
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Id práce:
174720
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
outdoorové vyučování, outdoorová matematika, konstruktivistické vyučování, vyučování orientované na budování schémat, fenomény učení
Klíčová slova v angličtině:
outdoor education, outdoor mathematics, constructivistics teaching, scheme-oriented education, phenomenons of learning
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá outdoorovým vyučováním matematiky na prvním stupni základní školy. Rozvíjí současný zájem o outdoorovou výuku za využití aktuálních inovativních metod učení. Svým zaměřením má sloužit především jako inspirační zdroj k vyučování matematiky v oblasti místa, kde žák vyrůstá, a naopak k poznávání svého okolí prostřednictvím vyučování matematiky. Částečně se opírá o výuku matematiky, orientovanou na budování schémat, ale usiluje o možnost demonstrovat výhody outdoorového vyučování bez ohledu na styl výuky. Přitom popisuje a analyzuje specifické vlastnosti, výhody a výzvy, spojené s outdoorovou výukou. Práce využívá českých a zahraničních zdrojů k seznámení čtenáře se základními fenomény, které se objevují v souvislosti s procesem učení. Jejich roli ukazuje na konkrétních outdoorových aktivitách. Podrobné rozbory těchto aktivit fungují v širším smyslu jako příklady, jak vést žáky k radosti z porozumění matematickým zákonitostem v běžném prostředí mimo školu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with outdoor teaching of mathematics at primary school level. It develops the current interest in outdoor teaching using current innovative learning methods. Its focus is to serve as an inspirational resource for teaching mathematics in the area where a pupil grows up and, on the contrary, to learn about his surroundings through teaching mathematics. It relies partly on teaching via schema-oriented education, but seeks to demonstrate the benefits of outdoor teaching regardless of the style of teaching. It describes and analyzes the specific features, benefits and challenges associated with outdoor learning. The work uses Czech and foreign sources to familiarize the reader with the basic phenomena that arise in connection with the learning process. Their role is pointed out on specific outdoor activities. Detailed analyzes of these activities work in the broader sense as examples of how to lead pupils to enjoy understanding mathematical laws in a non-school environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Smetanová 3.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Smetanová 547.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Smetanová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Smetanová 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 152 kB