velikost textu

Snubní prsteny – jejich význam, symbolika a atraktivita pro současné manželství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Snubní prsteny – jejich význam, symbolika a atraktivita pro současné manželství
Název v angličtině:
Wedding rings – their meaning, symbolism and attractiveness for current marriage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Amálie Proroková
Vedoucí:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Doubek, Ph.D.
Id práce:
174670
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atraktivita, manželství, rituál, snubní prsten, svatba, symbol
Klíčová slova v angličtině:
attractiveness, marriage, ritual, wedding ring, wedding, symbol
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce přináší podněty do oblasti psychologie rodiny a partnerství. Hlavním tématem práce jsou snubní prsteny, na které je pohlíženo v psychologickém kontextu. Teoretická část otevírá témata, jako je historie, symbolika prstenů obecně a následně se zaměřuje konkrétně na snubní prsteny. Značná část je věnovaná také manželské a partnerské problematice, svatbě, díky které snubní prsten máme, a také užším psychologickým tématům, jako je efekt snubního prstenu, atraktivita snubního prstenu samotného nebo jeho nošení. V konečné části se práce zaměřuje na varianty zacházení se snubním prstenem. V empirické části byl prováděn sběr dat formou polostrukturovaných rozhovorů a následnou kvalitativní analýzou. Celkový počet zahrnuje třináct účastníků. Zastoupení respondentů ve variabilní životní situaci: ti, kteří jsou v manželství krátce, v dlouholetém manželském svazku, rozvedení či ovdovělí. Cílem práce bylo provést hloubkovou sondu do percepce významu a hodnoty snubního prstenu samotnými nositeli a hledání významných otázek, které se s tímto symbolickým fenoménem pojí. Práce se věnuje oblastem jako je atraktivita snubního prstenu, přikládání důležitost snubnímu prstenu i významům, které mohou lidé snubnímu prstenu dávat a z něhož se pak může odvíjet následné nošení/nenošení tohoto symbolu manželství. KLÍČOVÁ SLOVA Prsten, snubní prsten, snoubenci, manželství, manželé, symbolika, atraktivita, význam, nosit, rozvedený, vdovec, vdova.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis brings suggestions into the field of couple and family psychology. The main topic of this thesis is wedding rings regarded from the perspective of psychology. The theoretical part develops topics such as the history and the symbolism of rings in general to subsequently focus particularly on wedding rings. Significant attention is also paid to the marriage and couple problematics, the wedding — thanks to which we have the ring — and also to narrower psychological issues such as the wedding ring effect, the attractiveness of the wedding ring itself or the issue of wearing the ring. The final part is dedicated to the variations of treating the wedding ring. In the empirical part, a data collection in the form of semi-structured interviews with subsequent qualitative analysis, was conducted. The total number of participants is thirteen. Participation of respondents in a variable life situation: newly-wed people, people in a long- term marriage, divorced and widowed people. The objective of the thesis was to capture the depth probe into the perception of the meaning and the value of the wedding ring by the wearers themselves and to find most important questions that can be associated with this symbolic phenomenon. The thesis covers issues such as the attractiveness of the wedding ring, attaching importance to the wedding ring and to the meanings people may give to the wedding ring, which may lead to the consequent wearing/non-wearing of this symbol of a marriage. KEYWORDS Ring, wedding ring, engaged couple, marriage, married couple, symbolism, attractiveness, importance, wearing, divorced, widow, widower.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Amálie Proroková 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Amálie Proroková 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Amálie Proroková 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Doubek, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB