velikost textu

Psaný projev u žáků pátých ročníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psaný projev u žáků pátých ročníků
Název v angličtině:
Written Expression among pupils at the fifth grade of basic schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Karasová
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Sotáková
Id práce:
174658
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psaní, psaný projev, porucha psaného projevu, diagnostika psaného projevu
Klíčová slova v angličtině:
writing, written expression, disorder of written expression, diagnosis of written expression
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá zmapováním problematiky psaného projevu u žáků pátých ročníků. Práce je tradičně rozdělena na dvě části – na část teoretickou a na část empirickou. V teoretické části se práce věnuje teoretickým poznatkům dostupným o psaném projevu a o poruše psaného projevu. Pozornost zde věnujeme diagnostice psaného projevu a analýze dostupných diagnostických nástrojů, které se zabývají testováním psaného projevu. V empirické části práce se primárně věnujeme navržení testu psaného projevu a systému jeho hodnocení. Naším dalším cílem bylo ověřit vypovídající hodnotu navrženého testu psaného projevu u žáků pátých ročníku a výkon žáků mezi sebou porovnat. V rámci sekundárního cíle práce jsou výsledky testu zpracovány statisticky kvantitativní metodologií a jsou následně diskutovány z hlediska pohlaví, z hlediska vzoru písma (vzor písma Comenia Script a vázaný vzor písma) a z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti SPU. Dílčím cílem je ověření korelace výsledků navrženého testu. Sběr dat probíhal skupinovou administrací. Výzkumné studie psaného projevu se zúčastnilo celkem šest základních škol. Získali jsme data celkem od 125 žáků pátých ročníků. Do výzkumné studie jsme následně zařadili 48 žáků bez specifických obtíží a 8 žáků se specifickými obtížemi. V testu psaného projevu byl z hlediska pohlaví prokázán statisticky významný rozdíl ve výsledcích subtestu Počet slov, Počet vět, Počet souvětí, Kompozice textu, Obsah textu a v celkovém skóru. Dívky v těchto kategoriích skórovaly statisticky významně lépe než chlapci. Mezi skupinami rozdělenými z hlediska vzoru písma se statisticky významné rozdíly neprokázaly v žádném subtestu ani v celkovém skóru. Mezi skupinou žáků s SPU a skupinou žáků bez SPU se prokázaly statisticky významné rozdíly jen v subtestu Počet souvětí. V žádném jiném subtestu ani v celkovém skóru se mezi těmito skupinami rozdíly neprokázaly. Reliabilita testu je 0,752 (Cronbachovo alfa). KLÍČOVÁ SLOVA Psaní, psaný projev, porucha psaného projevu, diagnostika psaného projevu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on mapping written expression among pupils at the fifth grade of basic schools. The thesis is divided into two parts – the theoretical part and the empirical part. The theoretical part of the thesis is devoted to the theoretical knowledge available about written expression and about disorder of written expression. Attention is paid here to the diagnosis of written expression and to the analysis of the available diagnostic tools that deal with testing of written expression. In the empirical part of the thesis, we are primarily focused on designing the test of written expression and its evaluation system. Our next goal was to verify the predictive value of the designed test of written expression on fifth grade pupils and to compare pupils' performance among themselves. Secondary goal of the thesis is to compare the results of the test by a statistical quantitative methodology and to subsequently discuss them in terms of gender, font pattern (Comenia Script font and bound font pattern) and the presence or absence of specific learning disorders. The partial goal is to verify the correlation of the results of the designed test. Data collection was conducted by a group administration. A total of six basic schools took part in research studies of the written expression. We have collected data from the total of 125 fifth grade pupils. Research study includes 48 pupils without specific learning disorders and 8 pupils with specific learning disorders. In the test of written expression, a statistically significant difference was found in the results of the Number of words, Number of sentences, Number of long sentences, Text composition, Text content, and overall score between girls and boys. Girls in these categories scored statistically significantly better than boys. There were no statistically significant differences in the results of any subtest and overall score between the groups divided by the font pattern. Among pupils with specific learning disorders and the group of pupils without specific learning disorders, statistically significant differences were found only in the subtest Number of sentences. In no other subtest or overall score, differences between these groups have not been demonstrated. Test reliability is 0.752 (Cronbach's alpha). KEY WORDS Writing, written expression, disorder of written expression, diagnosis of written expression.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Karasová 3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Karasová 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Karasová 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Sotáková 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB