velikost textu

Školní poradenské pracoviště - realita a očekávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní poradenské pracoviště - realita a očekávání
Název v angličtině:
School Counselling Centres - reality and expectations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Monika Šrámková
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bc. Olga Kučerová
Id práce:
174657
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní poradenské pracoviště, školní psycholog, vztahová síť školního psychologa, role školního psychologa, očekávání učitelů
Klíčová slova v angličtině:
school counseling center, school psychologist, relationship site of school psychologist, role of school psychologist, teacher expectations
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá profesí školního psychologa. Zajímá nás, zda existují nějaké důvody, které brání nebo naopak podporují zavádění psychologů do škol. V první části práce se zabýváme pojmy školní psychologie a školní psycholog ze současného i historického hlediska. Věnujeme se legislativnímu ukotvení této profese a jejím etickým normám. Rozkrýváme složitou vztahovou síť školního psychologa včetně aspektů, které se mohou na očekávání pedagogů vůči školním psychologům podílet. Druhá část práce se věnuje dotazníkovému šetření, které bylo provedeno na škole, kde již instituce školního psychologa zavedena je, a tam kde není. Analýza dat byla provedena tzv. rámcovou analýzou. Její pomocí jsme rozkryli pět oblastí zájmu respondentů, které se dotýkají očekávání učitelů. První oblast zájmu tvoří role, které školnímu psychologovi pedagogové připisují. Další se formuje kolem náplně jeho práce. Třetí oblast se věnuje představě učitelů o tzv. „ideálním“ školním psychologovi. Čtvrtá pojednává o obavách učitelů a poslední se věnuje financování školních psychologů a faktorů s tímto jevem spojených. Hlavní zjištění představujeme spolu s přímými citaci respondentů. V další části nabízíme srovnání hlavních zjištění mezi jednotlivými školami, které navíc doplňujeme o diskuzi s poznatky uvedenými v odborných pramenech. V závěru práce představujeme percepci školního psychologa učiteli jednotlivých škol, a to vždy z pozitivního a následně negativního hlediska.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the profession of school psychologist. We are wondering if there are any reasons that prevent or encourage the introduction of psychologists into schools. The first part of the thesis deals with the concepts of school psychology and school psychologist from the present and historical point of view. We are dedicated to the legislative anchoring of this profession and its ethical standards. We uncover the complex network of the school psychologist, including aspects that can be partaking of teachers' expectations of school psychologists. The second part of the thesis deals with the questionnaire survey which was carried out at the school, where the institution of the school psychologist is already established and where it is not. The data analysis was conducted the analysis. Through her, we found five areas of interest which affect expectations. The first area concerns the role of the school psychologist. The second area concerns of his work. The third is the idea of teachers about the “ ideal ” school psychologist. The fourth deals with the concerns of teachers and the fifth area concerns the financing of school psychologists. The main findings introduce together with the direct quote. In another part of the main findings offer a comparison between schools, which complement the discussion with the findings in professional sources. In the final part of work, we introduce a perception of school psychologist from positive and negative point of view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Monika Šrámková 5.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Monika Šrámková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Monika Šrámková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Olga Kučerová 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB