velikost textu

Analýza nanočásticových systémů atomovou spektrometrií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza nanočásticových systémů atomovou spektrometrií
Název v angličtině:
Analysis of nanopartical systems by atomic spectrometry
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Jeníková
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Id práce:
174630
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, elektrotermická atomizace, optimalizace, stanovení, titan, fosfor, nanočásticové systémy
Klíčová slova v angličtině:
Atomic absorption spectrometry, flame atomization, electrothermal atomization, optimalization, determination, titanium, phosphorus, nanopartical systems
Abstrakt:
Abstrakt CZ Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metod stanovení koncentrací titanu a fosforu pro jejich využití při analýze koloidních roztoků nanočástic TiO2 modifikovaných bisfosfonáty. Pro tyto analýzy bylo využito atomové absorpční spektrometrie s plamenovou a elektrotermickou atomizací. Současně byly porovnány charakteristiky stanovení obou analytů na dvou odlišných spektrometrech. Technikou F-AAS na spektrometru GBC 933 AA bylo pro titan dosaženo detekčního limitu 5,2 mg l-1, a pro fosfor bylo dosaženo detekčního limitu 163 mg l-1. Na spektrometru ContrAA 700 bylo technikou F-AAS dosaženo téměř pětkrát nižšího detekčního limitu 1,1 mg l-1 pro stanovení titanu. Pro stanovení fosforu na tomto spektrometru bylo dosaženo podobné hodnoty 151 mg l-1, jako na spektrometru GBC 933 AA. Při stanovení fosforu technikou ET-AAS na spektrometru ContrAA 700 bylo dosaženo detekčního limitu 1,23 mg l-1, což je oproti plamenové technice výrazný rozdíl. Bylo prokázáno, že optimalizované metody vyhovují danému záměru, což bylo potvrzeno při analýze reálných vzorků obsahujících titan a fosfor v koloidním roztoku nanočástic TiO2 modifikovaných bisfosfonáty.
Abstract v angličtině:
Abstrakt EN The present diploma thesis is focused on optimization methods of titanium and phosphorus concentration for their use in the colloidal solution of TiO2 nanoparticles modified by bisphosphonates. For these analyses was used atomic absorption spectrometry with flame and electrothermal atomization. The characteristics of the two analytes were compared to two different spectrometers. Using the F-AAS technique on the GBC 933 AA spectrometer has been achieved a detection limit of 5,2 mg l-1 for titanium and a detection limit of 163 mg l-1 for the phosphorus. Using the ContrAA 700 spectrometer, F-AAS has been achieved an almost five times lower detection limit of 1,1 mg l-1 for titanium determination. For determination of phosphorus using this spectrometer, was obtained a similar value of 151 mg l-1, as using the GBC 933 AA spectrometer. The determination of phosphorus by the ET-AAS technique using the ContrAA 700 spectrometer resulted in a detection limit of 1,23 mg l-1, which is a significant difference compared to the flame system. It has been proved that optimized methods are consistent with the intention, which was confirmed by the analysis of real titanium and phosphorus samples in the colloidal solution of TiO2 nanoparticles modified bisphosphonates.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Jeníková 1008 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Jeníková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Jeníková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eliška Nováková, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB