velikost textu

Analýza procesu komprese úmrtnosti ve vybraných vyspělých zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza procesu komprese úmrtnosti ve vybraných vyspělých zemích
Název v angličtině:
Analysis of the process of compression of mortality in selected developed countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Šebík
Vedoucí:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Id práce:
174620
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je replikovat výsledky dřívějších studií procesu komprese úmrtnosti a rektangularizace křivky lx ve vyspělých zemích dle dostupnosti dat. Zdrojem dat je Human Mortality Database, kde jsou data dostupná většinou až od 20. století, a proto je část historického vývoje prezentována na příkladu Švédska s daty od roku 1751. Z literatury byly vybrány nejčastěji zmiňované a používané ukazatele popisující variabilitu věku při úmrtí a proces komprese úmrtnosti a rektangularizace. Hlavním východiskem byl předpoklad, že posun úmrtí do vyššího věku se projevuje kompresí úmrtnosti. Komprese úmrtnosti představuje koncentraci úmrtí do stále užšího věkového intervalu, což snižuje variabilitu věku při úmrtí a křivka funkce lx se napřimuje (rektangularizuje). Vybrané ukazatele popisují jak střední délku života a rozdělení (percentily) zemřelých v úmrtnostní tabulce, tak koncentraci úmrtí a variabilitu věku při úmrtí. Úmrtí se v současnosti koncentrují okolo modálního věku, ale historicky umíralo nejvíce osob v dětském věku. Proto jsou ukazatele koncentrace úmrtí vypočteny z úmrtí okolo modálního věku. Koncentraci úmrtí po narození popisují percentily. Ukazatele skupiny C zachycují věkový interval s největší koncentrací úmrtí okolo modu. Rozložení úmrtí okolo modu jsou v práci dále charakterizována s využitím naděje dožití v modálním věku a směrodatné odchylky. Celkovou variabilitu věku při úmrtí a kompresi úmrtnosti charakterizují ukazatele jako moving rectangle, fixed rectangle, Giniho koeficient a Keyfitzovo H. Vzhledem k silné korelaci mezi jednotlivými ukazateli je diskutován přínos ukazatelů a jejich možná redukce při dalších analýzách komprese úmrtnosti. Potenciální nahrazení jednoho ukazatele druhým je analyzováno s využitím korelační analýzy. Mimo výsledky analýzy procesu komprese úmrtnosti ve vyspělých zemích a identifikování rozdílů mezi státy jsou na reálných příkladech popsány i výhody jednotlivých ukazatelů. Klíčová slova Komprese úmrtnosti, rektangularizace, variabilita věku při úmrtí, modální věk, ukazatele skupiny C, C50, Moving rectangle, naděje dožití, korelační analýza.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is to replicate the results of previous studies of the process of compression of mortality and rectangularization of survival curve in selected developed countries based on the data availability. The source of the data is Human Mortality Database, where data are available mostly only from the 20th century and therefore part of the historical development is presented on the example of Sweden with data going from the year 1751. The most frequently mentioned and used indicators describing the variability of the age at death and the process of compression of mortality and rectangularization of survival curve were used in this thesis. The main starting point was the assumption that the shift of deaths to a higher age manifests itself as compression of mortality. Compression of mortality means the concentration of deaths to a narrower age range, which reduces the variability of age at death, and makes the survival curve more rectangular. Selected indicators describe life expectancy, distribution (percentiles) of deaths in the life table, concentration of deaths and variability of age at death. Deaths are currently concentrated around modal age, but most people died in childhood in the past. Consequently, indicators of concentration of deaths are calculated from deaths around modal age. Percentiles describe concentrations of deaths from birth. C-family indicators capture the age range with the highest concentration of deaths around the modal age. The distribution of deaths around the modus is further characterized in this thesis with the use of life expectancy at modal age and standard deviations. The overall variability of age at death and compression of mortality is characterized by indicators such as moving rectangle, fixed rectangle, Gini's coefficient and Keyfitz's H. Due to strong correlation between the indicators, their possible reduction in further analyses of compression of mortality is discussed. Potential replacement of one indicator by another is analysed using correlation analysis. Apart from the results of the analysis of the process of compression of mortality in developed countries and the identification of differences between countries, the benefits of individual indicators are described using real examples. Key words Compression of mortality, rectangularization, variability in age at death, modal age, C-family indicators, C50, moving rectangle, life expectancy, correlation analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Šebík 5.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Šebík 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Šebík 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Šebík 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 154 kB