text size

Politická makrogeografie současného veřejného mínění o imigraci a uprchlické krizi v Evropské unii: víceúrovňové analýzy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Politická makrogeografie současného veřejného mínění o imigraci a uprchlické krizi v Evropské unii: víceúrovňové analýzy
Titile (in english):
Political macrogeography of current public opinion on migration and refugee crisis in the European Union: multilevel analyses
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Vít Bořil
Supervisor:
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Opponent:
Mgr. Dita Čermáková, Ph.D.
Consultants:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Thesis Id:
174574
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Global Migration and Development Studies (NGMRS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/09/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Postoje, imigranti, uprchlíci, Evropská unie, pomyslná skupinová hrozba, víceúrovňová logistická regrese
Keywords:
Attitudes, immigrants, refugees, European Union, perceived group threat, multilevel logistic regression
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce se snaží zachytit dopad tzv. „migrační krize“ na veřejné mínění v Evropské unii (EU) v průběhu let 2014 až 2017. Staví především na konceptu pomyslné skupinové hrozby. Jejím hlavním cílem je analýza indiviudálních a kontextuálních faktorů, které se podílely na vývoji negativních postojů majoritních populací k imigrantům a uprchlíkům. Kontextem se rozumí území členských států EU. Součástí analýzy je posouzení relativního významu kontextuálních faktorů ve srovnání s faktory na individuální úrovni. Toho je dosaženo pomocí multinomiální víceúrovňové logistické regrese. Bylo zjištěno, že kontextuální faktory měly značný vliv na negativní postoje k imigrantům a velký vliv na negativní postoje k urprchlíkům, přičemž postupem času docházelo nejprve k nárůstu (rok 2015, resp. 2016) a následně k poklesu těchto vlivů. Analýzy rovněž odhalily, že efekty speficických kategorií vysvětlujících proměnných se v průběhu „migrační krize“ vyvíjely různým způsobem. Dále se ukázalo, že úroveň vzdělání, preferovaná sociální identita a různá historická zkušenost s imigrací měly výrazně polarizovaný vliv na negativní postoje k uprchlíkům. Efekt některých indiviudálních faktorů se navíc výrazně lišil napříč členskými státy EU. Klíčová slova Postoje, imigranti, uprchlíci, Evropská unie, pomyslná skupinová hrozba, víceúrovňová logistická regrese
Abstract:
Abstract This diploma thesis focuses on the so-called “migration crisis” and its impact on public opinion across the European Union (EU) between the years 2014 and 2017. It stems from existing literature that works with the concept of perceived group threat. The main goal is to analyze individual-level and contextual-level factors that played a key role in a certain development of native population’s negative attitudes towards migrants and refugees. Such context is represented by the EU member states. An important part of the analysis deals with the relative imporance of contextual-level factors vis-à-vis individual-level determinants. Based on the results of multinomial multilevel logistic regression, the study finds that contextual-level characteristics had a substantial impact on negative attitudes towards immigrants and a large impact on negative attitudes towards refugees. Moreover, the importance of contextual determinants increased in 2015 and 2016, respectively, followed by a decline in the subsequent period. The analyses also revealed that during the „migration crisis“ the impact of specific categories of explanatory variables evolved differently. Furthermore, it was shown that educational attainment, preferred social identity and different historical immigration legacies had a considerably polarized impact on negative attitudes towards refugees. Moreover, the effect of some individual-level factors varied greatly acrross the EU member states. Key words Attitudes, immigrants, refugees, European Union, perceived group threat, multilevel logistic regression
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Vít Bořil 2.58 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Vít Bořil 648 kB
Download Abstract in czech Bc. Vít Bořil 191 kB
Download Abstract in english Bc. Vít Bořil 186 kB
Download Supervisor's review prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 194 kB
Download Opponent's review Mgr. Dita Čermáková, Ph.D. 401 kB
Download Defence's report RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB