velikost textu

Teorie ambivalentního sexismu a techniky jeho zjišťování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie ambivalentního sexismu a techniky jeho zjišťování
Název v angličtině:
Ambivalent sexism theory and techniques of its detection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Nováková
Vedoucí:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Lukavská
Id práce:
174529
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sexismus, ambivalentní sexismus, hostilní a benevolentní sexismus, dotazník
Klíčová slova v angličtině:
sexism, ambivalent sexism, hostile and benevolent sexism, questionaire
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se věnuje teorii ambivalentního sexismu a technice jeho měření. Hlavním cílem této práce je převod a validizace 22 - položkového Inventáře ambivalentního sexismu vůči ženám (ASI, Glick & Fiske, 1996) a tímto způsobem je také ověřována platnost teorie ambivalentního sexismu, z níž dotazník ASI vychází, pro českou populaci. Práce se tedy primárně zaměřuje na psychometrickou kvalitu přeložených položek a na mapování struktury faktorů dotazníku ASI v českém prostředí. Sekundárně popisuje, co dotazník ASI říká o české společnosti. Převod a validizace ASI probíhaly na reprezentativním vzorku o velikosti 120 respondentů/tek dle kvótního výběru. Pro měření psychometrické kvality přeložených položek ASI bylo použito Cronbachovo alfa, diskriminační schopnost, šikmost, špičatost. Pro práci s faktory a strukturou faktorů dotazníku ASI bylo použito explorativní a konfirmativní faktorové analýzy. Pro zjišťování obsahové validity dotazníku ASI byly využity scénáře, které byly vyhodnoceny prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu s přeloženými položkami. Výsledky ukázaly, že položky hostilního sexismu disponují psychometrickou kvalitou na rozdíl od položek benevolentního sexismu, jako nejproblematičtější se ukázaly položky protektivního paternalismu. Koncept sexismu Glick a Fiske podle analýz a výsledků této práce je aktuální a nosný i v české společnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Sexismus, ambivalentní sexismus, Inventář ambivalentního sexismu, scénáře, převod a validizace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is dealing with the theory of ambivalent sexism and the technique of how to measure it. The main goal of the thesis is the conversion and validation of the 22 - item Ambivalent Sexism Inventory toward Women (ASI, Glick & Fiske, 1996) and through this inventory, the validity of the ambivalent sexism theory, from which the inventory stems from, on the Czech population. The thesis is therefore primarily focused on psychometric quality of the presented items and on the structure mapping of factors of the ASI in Czech setting. Secondarily it describes what the ASI says about Czech society. The conversion and validation of the ASI was made on a representative sample numbering 120 respondents in line with selection quotas. For the measurement of psychometric quality of the questions asked in the ASI, Cronbach´s alfa was used as well as discriminability, skewness and kurtosis. Exploratory and confirmatory factor analyses were used for working with the factors and structure of the ASI. As for determining the content validity of the ASI, scenarios evaluated through Spearman´s correlation coefficient with the included items, were employed. The results showed that the items of hostile sexism dispose of a psychometric quality unlike the items of benevolent sexism. The items dealing with protective paternalism proved the most problematic. The concept of sexism, outlined by Glick and Fiske, is according to analyses and the results of this thesis relevant and applicable in the Czech society. KEYWORDS Sexism, ambivalent sexism, Ambivalent Sexism Inventory, scenarios, conversion and validation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Nováková 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Nováková 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Nováková 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Lukavská 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB