velikost textu

Dramatická výchova jako metoda práce ve 2. a 3. ročníku ZŠ.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dramatická výchova jako metoda práce ve 2. a 3. ročníku ZŠ.
Název v angličtině:
Drama in Education as the method of teaching in 2nd and 3rd class of the Primary School.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Volejníková
Vedoucí:
Mgr. Radmila Svobodová
Oponent:
MgA. Alžběta Ferklová
Id práce:
174527
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ŠVP, metoda, dramatická výchova, metody, techniky, hry a cvičení, výuka, žák, využití, druhá a třetí třída ZŠ, reflexe.
Klíčová slova v angličtině:
School educational plan, Drama in Education, methods, techniques,teaching, 2nd and 3rd class of the Primary School, games and excercises, pupil, reflection
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl ověřit využití metod a technik dramatické výchovy ve výuce prvouky v 2. a 3. ročníku ZŠ a zjistit možnosti, které dramatická výchova přináší. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá tématy související s metodami a technikami dramatické výchovy. V praktické části jsou popsány a porovnány realizované přípravy prvouky klasickou formou a přípravy s využitím prvků dramatické výchovy. Metodami výzkumu jsou nezúčastněné přímé pozorování a dotazníkové šetření.
Abstract v angličtině:
Abstract This master's thesis is to verify the use of methods and techniques of dramatic education in primary subject in the 2nd and 3rd year of elementary school and to find out the possibilities that the dramatic education brings. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with topics related to the methods and techniques of drama education. In the practical part are described and compared classics hours of primary subject and hours primary subject with using elements of dramatic education. The methods of research are non-direct observation and questionnaire investigations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Volejníková 3.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Volejníková 272 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Volejníková 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radmila Svobodová 531 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Alžběta Ferklová 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB