velikost textu

Vzdělávání žáků ve Finsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání žáků ve Finsku
Název v angličtině:
Education of pupils in Finland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Bačová
Vedoucí:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Vondřičková
Id práce:
174453
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kontext vzdělávání, primární vzdělávání, kurikulum, podpora žáků, příprava pedagogů, finský vzdělávací systém
Klíčová slova v angličtině:
context of education, primary education, curriculum, pupils support, teacher training, Finnish education system
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato práce se zabývá popisem a analýzou silných stránek a faktorů ovlivňujících finský školský systém, které ho tak činí jedním z nejlepších na světě. Mezi tyto silné stránky patří například příprava budoucích pedagogů na fakultách, podpora žáků ve vzdělávání či současné kurikulum pro základní vzdělávání platné od roku 2016 aj. Silné stránky jsou však v pozadí ovlivňovány určitými faktory, jako je historie země, kultura, geografická a demografická charakteristika nebo ekonomická situace. Analýza těchto silných stránek a faktorů pomáhá porozumět problematice, kterou řeší tato práce. Analýza dále obsahuje komentáře podložené osobními zkušenostmi s finským školským systémem, které jsem měla možnost získat během svého studijního pobytu ve Finsku, a je východiskem pro konečnou komparaci s českým školstvím. Tyto zkušenosti jsou v práci obsaženy také formou psaných záznamů a dalších podpůrných materiálů získaných právě během hospitačních hodin na finských základních školách. Následná komparace se zaměřuje na nejpodstatnější body analýzy, jak finského, tak i českého školství, a ukazuje nejen na rozdíly v obou školstvích, ale také na určité podobnosti, které můžeme pozorovat. Toto srovnání nám tak přináší mnoho poznatků o kvalitách i rezervách českého školství a v neposlední řadě ukazuje na možnou aplikovatelnost jistých vybraných prvků v českých podmínkách, které by mohly pozvednout kvalitu českého primárního vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: kontext vzdělávání, primární vzdělávání, kurikulum, podpora žáků, příprava pedagogů, finský vzdělávací systém
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The thesis focuses on description and detailed analysis of factors and the strengths which influence the Finnish educational system, which makes it one of the best in the world. These strengths include, for example, the preparation (training) of future teachers at faculties, the support for pupils in education, or the current curriculum for basic education valid from 2016, etc. The strengths are influenced by factors such as history of a country, culture, geographical and demographic characteristics or economic situation in the background. The analysis of these strengths and factors includes comments based on my personal experience with Finnish education, which I was able to get during my study stay in Finland and is the starting point for a final comparison with Czech primary education. These experiences are also included in the form of written records and other supporting materials obtained during the hospice lessons at the Finnish Primary Schools. The subsequent comparison focuses on the most important points of analysis, both in Finland and Czech education, and shows not only the differences in both schools but also some similarities that we can observe. This comparison brings us a lot of knowledge about the qualities and reserves of Czech education and, last but not least, points to the possible applicability of certain selected elements in Czech conditions, which could raise the quality of Czech primary education. KEYWORDS: context of education, primary education, curriculum, pupils support, teacher training, Finnish education system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Bačová 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Bačová 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Bačová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 704 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Vondřičková 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB