velikost textu

Distribuce investičních nástrojů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Distribuce investičních nástrojů
Název v angličtině:
Distribution of financial instruments
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Hobza
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
174446
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Investiční nástroje, distribuce, nabízení investic do investičních fondů.
Klíčová slova v angličtině:
Financial instruments, distribution, marketing of investment funds.
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Distribuce investičních nástrojů Tato rigorózní práce se zabývá problematikou distribuce investičních nástrojů a její právní regulace. Cílem práce je teoreticky vymezit, v rámci finančního práva systematicky zařadit a analyzovat problematiku právního rámce distribuce investičních nástrojů. Sekundárním cílem práce je poukázat na dílčí neprovázanost právních předpisů, regulujících jednotlivé formy distribuce a navrhnout možná řešení. První dvě kapitoly této práce jsou věnovány obecným teoretickým otázkám spojeným s předkládaným tématem, mimo jiné pojmům distribuce na finančním trhu a investiční nástroj. Třetí kapitola se zabývá investory jako adresáty distribuce a jednotlivými kategoriemi distributorů a analyzuje rozsah jejich oprávnění při distribuci investičních nástrojů. Čtvrtá kapitola analyzuje jednotlivé zákonné formy distribuce investičních nástrojů se zaměřením na nabízení investic do investičních fondů. V rámci jednotlivých kapitol jsou uváděny autorovy názory na danou problematiku, včetně návrhů de lege ferenda. Závěrem je předložen návrh legislativních úprav v oblasti distribuce investičních nástrojů, představujících účast na investičním fondu.
Abstract v angličtině:
Abstract in English language Distribution of financial instruments This thesis deals with the issue of distribution of financial instruments and its legal regulation. The aim of the thesis is to theoretically define, within the financial law systematically classify and analyze the issue of legal framework for the distribution of financial instruments. The secondary objective is to highlight the partial incoherence of legislation regulating the various forms of distribution and propose possible solutions. The first two chapters of this thesis are devoted to general theoretical issues related to the present topic, among others to the concepts of distribution in the financial market and financial instrument. The third chapter deals with investors as addressees of distribution and with the various categories of distributors and analyzes the extent of their qualification in the area of distribution of financial instruments. The chapter four analyzes the different legal forms of distribution of financial instruments with a focus on marketing of investment funds. Within particular chapters, author's views on the issue are given, including proposals de lege ferenda. Finally, the draft of legislative amendments in the area of distribution of financial instruments, representing participation in the investment fund is proposed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Hobza 736 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Hobza 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Hobza 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB