velikost textu

Vzdělávání dětí se zdravotním postižením očima rodičů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání dětí se zdravotním postižením očima rodičů
Název v angličtině:
Education of children with disabilities through the eyes of parents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Babková
Vedoucí:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Id práce:
174437
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdravotní postižení, rodina a dítě se zdravotním postižením, vzdělávání dítěte se zdravotním postižením, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú.
Klíčová slova v angličtině:
disability, family of disabled child, education of child with disabilities, Association to help children with disabilities
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice vzdělávání dětí se zdravotním postižením z pohledu jejich rodičů. Teoretická část se zaměřuje na seznámení se základními pojmy, jako je zdravotní postižení, dále konkrétní typy zdravotního postižení jako je mentální postižení, dětská mozková obrna, vývojová dysfázie a poruchy autistického spektra. Další kapitoly jsou zaměřeny na seznámení se specifiky rodiny s dítětem se zdravotním postižením, možnostmi vzdělávání a seznámení se Sdružením na pomoc dětem s postižením, z. ú., kde byl realizován výzkum. Těžištěm práce je kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů poodhalit, jak vnímají rodiče vzdělávání svých dětí. Na základě realizovaného výzkumu bylo zjištěno, že pohled rodičů na vzdělávání svých dětí se zdravotním postižením je ovlivněn typem postižení, jeho hloubkou, kvalitou komunikace se školou a lidským přístupem pedagogických pracovníků.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis deals with the issue of education of children with disabilities from the point of view of their parents. The theoretical part focuses on basic concepts such as disability, specific types of disabilities such as mental disability, cerebral palsy, developmental dysphasia and autism spectrum disorders. The other chapters are focused on the familiarization with the specifics of the family with a disabled child, the possibilities of education and the acquaintance with the Association to help children with disabilities, where the research was carried out. The focus of the work is a qualitative research, the aim of which was to reveal through the semi-structured interviews, how the parents of their children perceive. Based on the research carried out, it was found that the parents' view of the education of their children with disabilities is influenced by the type of disability, its depth, the quality of communication with the school and the human attitude of pedagogical staff.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Babková 532 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Babková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Babková 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB