velikost textu

Srbská a chorvátska propaganda počas rozpadu Juhoslávie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srbská a chorvátska propaganda počas rozpadu Juhoslávie
Název v angličtině:
Serbian and Croatian Propaganda in the Breakup of Yugoslavia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Miklošovič
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Boris Moskovič
Id práce:
174425
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Juhoslávia|Zväzová republika Juhoslávia|Srbsko|Chorvátsko|propaganda|médiá|občianska vojna v Juhoslávii|nacionalizmus
Klíčová slova v angličtině:
Yugoslavia|Federative Republic of Yugoslavia|Serbia|Croatia|Propaganda|media|Civil War in Yugoslavia|Nationalism
Abstrakt:
Abstrakt Úloha médií v podnecovaní nenávisti a nacionalistických vášní pri rozpade socialistickej Juhoslávie (SFRJ) je známou skutočnosťou a nezanedbateľným faktom. Cieľom práce je výberová komparatívna obsahová analýza srbskej a chorvátskej tlače počas rozpadu bývalej socialistickej federatívnej Juhoslávie v rokoch 1990 – 1991 na príklade dvoch denníkov, konkrétne záhrebského Vjesnika a belehradskej Politiky. Ide o obdobie tesne predchádzajúce vojenskému konfliktu po vyhlásení nezávislosti Slovinska a Chorvátska v júni 1991. Zámerom je pritom zistiť, v akej konkrétnej podobe sa propaganda, ako je definovaná nižšie, vo vybranej tlači objavovala. Druhou úlohou potom bude preskúmať, ako v priebehu času varioval jej výskyt v závislosti na prebiehajúcich udalostiach. Zatiaľ čo vzťah moci a médií v tomto prípade je už dostatočne známy a viackrát sa stal predmetom výskumu, výberová obsahová analýza by mala ukázať, aké prvky konkrétne sa pritom využívajú, slúžiac k aktivizácií verejnosti. Cieľom predkladanej práce bude výrez z komplexného obrazu, analýza jedného druhu média a obsahovej zložky argumentov použitých v záujme podpory mocenských pozícií, národnej agitácie a vzbudzovania nepriateľstva voči protivníkom aktuálnej politickej moci a ich zámerov, či už z prostredia druhých národov alebo z radov domácej opozície. Bude sa pritom pozorovať prítomnosť alebo neprítomnosť určitých prvkov, objektivita spravodajstva, často využívané témy a motívy, spôsob ich prezentácie, proporcionalita, frekvencia výskytu a dôrazy na určité témy, resp. ich neprítomnosť. K dosiahnutiu vytýčeného cieľa bude použitá kombinácia historickej komparatívnej metódy a teoretických nástrojov z oblasti výskumu médií, konkrétne obsahová analýza a čiastočne analýza objektivity. Komparatívna metóda bude pritom využitá dvojitým spôsobom. V prvom prípade v diachrónnej podobe pri hodnotení premeny propagandy v novinách a to v priebehu časového úseku od definitívneho rozkladu komunistickej moci, ktorej medzníkom je krach posledného zjazdu predstaviteľov všetkých republík v januári 1990, až po oficiálne oddelenie prvých zväzových republík, ku ktorému došlo 25. júna 1991. Druhou formou je potom synchrónna komparácia obsahu v oboch denníkoch.
Abstract v angličtině:
Abstract The role of the media in inciting hatred and nationalist passions in the break-up of socialist Yugoslavia (SFRY) is a well-known and notable fact. The aim of the thesis is a selective comparative content analysis of Serbian and Croatian press during the break-up of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1990-1991 on the example of two daily journals, namely Zagreb's Vjesnik and Belgrade´s Politika. It is a period closely preceding the military conflict after the declaration of independence of Slovenia and Croatia in June 1991. The intention of this work is to find out in what form the propaganda, as defined below, appeared in the selected press. The second task will then examine how its occurrence varied over time, depending on ongoing events. While the relationship of state power and media in this case is already well-known and has been the subject of research on a number of occasions, the selective content analysis should show what elements are used in particular to activate the public. The aim of this work will be to gain a segment of a complex image, analyze one type of medium and content component arguments used to support positions of state regime, national agitation and arousing hostility to opponents of current political power and their intentions, whether from the other nations or domestic opposition. In doing so, the presence or absence of certain elements, the objectivity of the news, the frequently used topics and motifs, the way in which they are presented, the proportionality, the frequency of occurrence and the emphasis on certain topics, will be observed, respectively absence of them. To achieve this goal, a combination of historical comparative method and theoretical tools in the field of media research will be used, namely content analysis and partly objectivity analysis. The comparative method will be used in a double way. In the first case, in the diachronic form, when evaluating the transformation of propaganda in newspapers over a period of time from the definitive decay of Communist power, the turning point of which is the collapse of the last congress of all republics in January 1990, to the official separation of the first two republics from Yugoslavia that took place on 25th of June 1991. The second form is then a synchronic comparison of the content in both newspapers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Miklošovič 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Miklošovič 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Miklošovič 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Boris Moskovič 530 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Markéta Křížová, Ph.D. 152 kB