velikost textu

Koncept bezplatné hromadné dopravy ve městech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept bezplatné hromadné dopravy ve městech
Název v angličtině:
Free Fare Transport Policy in Urban Areas
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Štraub
Vedoucí:
Mgr. Bc. Václav Jaroš
Oponent:
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Id práce:
174421
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Koncept FFTP představuje jeden z nástrojů, za jehož pomoci se města snaží řešit problémy dopravy v městských oblastech či vylepšit životní úroveň obyvatel žijících v urbánním prostředí. Hlavním cílem bakalářské práce je, za využití studia literatury, představit koncept FFTP, různé cíle, které sleduje, širokou škálu jeho forem a v neposlední řadě také zhodnotit jeho schopnosti dosáhnout vytyčených cílů. Případová studie města Frýdek – Místek analyzuje dopady zavedení konceptu FFTP na prostředí města. Ukazuje se, že koncept FFTP představuje užitečný nástroj, za jehož podpory lze zlepšit využití městské hromadná dopravy, její efektivitu či mobilitu obyvatel. Rovněž lze jeho podporou dosáhnout snížení intenzity automobilové dopravy a tím zároveň omezení jejích negativních dopadů. Důležité je ovšem zmínit, že koncept představuje pouze jeden z mnoha nástrojů, za jejichž využití lze tyto efekty sledovat a proto je nutné i jeho efektivnost podpořit zavedením dalších dílčích prvků. Klíčová slova: FFTP, free fare transport policy, bezplatné MHD, veřejná doprava
Abstract v angličtině:
Abstract The concept of FFTP represents one of the tools utilized by cities in order to solve transportation problems in urban areas or to upgrade the general welfare of citizens living in this environment. The main aim of this bachelor thesis is to, based on a study of literature, introduce the concept of FFTP, its various goals to be fulfilled, the wide scale of its forms and also to evaluate its ability to reach the set goals. The case study of the city Frýdek – Místek analyses impacts of the FFTP concept on the city environment. It appears that the FFTP concept represents a useful tool, which is able to improve the use of public transport, its effectiveness or the mobility of citizens. The concept also enables reduction of use of cars and its negative impacts. It is also important to mention that the concept represents only one single tool out of many, the implementation of which it is possible to follow the effects and therefore it is necessary to support its effectiveness with other sub - elements or tools. Keywords: FFTP, free fare transport policy, free public transport, public transport
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Štraub 4.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Štraub 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Štraub 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Václav Jaroš 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 152 kB