velikost textu

Odborné otázky Výtvarné výchovy pro elementaristy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odborné otázky Výtvarné výchovy pro elementaristy
Název v angličtině:
Specialized questions in education for elementarists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Švandrlíková
Vedoucí:
Mgr. Helena Kafková
Oponent:
doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Konzultant:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
Id práce:
174420
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oborový kontext, rešerše, výtvarná otázka, vzdělávání učitelů, 1. stupeň ZŠ
Klíčová slova v angličtině:
subject-specific context, recherche, questia, techers´education, elementary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce má převážně teoretickou povahu. Zabývá se výtvarnými otázkami, jak je předkládá vybraná odborná literatura, umělecká díla, internetové zdroje a empirická výzkumná sonda. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část tvoří kapitoly, které jsou výsledkem mapování tří vybraných oblastí – identity, prostoru a času. Praktická část je zaměřená na realizaci dvou výtvarných úkolů vycházejících z výtvarných otázek vybraných z teoretické části textu. Součástí textu je také úvaha, která se zabývá povahou oborového myšlení, jak je předkládané v prostudované literatuře, se zaměřením na učitelství 1. stupně ZŠ. KLÍČOVÁSLOVA oborový kontext, rešerše, výtvarná otázka, vzdělávání učitelů, 1. stupeň ZŠ ABSTRACT This graduation theses deals mainly with theoretical themes. It deals with issues of art selected from the selected literature, works of art, Internet resources and empirical research probe. This thesis consists of two parts, the theoretical and practical one. The theoretical part consists of chapters that result from the mapping of three selected areas - identity, space and time. The practical part is focused on realization of two creative tasks that are based on art issues selected from the theoretical part of the text. One part of the text is also a reflection that deals with the nature of the area of thought, as stated in the literature studied, focused on the teaching primary schools. KEYWORDS subject-specific context, recherche, questia, techers´education, elementary school
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This graduation theses deals mainly with theoretical themes. It deals with issues of art selected from the selected literature, works of art, Internet resources and empirical research probe. This thesis consists of two parts, the theoretical and practical one. The theoretical part consists of chapters that result from the mapping of three selected areas - identity, space and time. The practical part is focused on realization of two creative tasks that are based on art issues selected from the theoretical part of the text. One part of the text is also a reflection that deals with the nature of the area of thought, as stated in the literature studied, focused on the teaching primary schools. KEYWORDS subject-specific context, recherche, questia, techers´education, elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Švandrlíková 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Švandrlíková 484 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Švandrlíková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Švandrlíková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Kafková 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Zdenek Hůla 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 153 kB