text size

Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Titile (in english):
Factors for development of rural municipalities in Wallachia
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Aneta Antošová
Supervisor:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Thesis Id:
174415
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Global Migration and Development Studies (NGMRS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
22/05/2018
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Venkov, rozvoj venkova, lidský kapitál, sociální kapitál, faktory rozvoje
Keywords:
Countryside, rural development, human capital, social capital, development factors
Abstract (in czech):
Abstrakt Venkov a jeho problematika se v regionálním rozvoji dostaly do středu zájmu vcelku nedávno. Vzhledem k jeho složité transformaci během posledních desetiletí je třeba o něj pečovat a dále ho rozvíjet, aby jej mohly, tak jako my, užívat i budoucí generace. Rozvoj venkova by měl být tedy komplexní proces, zaměřený na všechny složky venkova, které jej utváří. Pro správné zacílení rozvoje venkova je nezbytné identifikovat klíčové faktory, které mohou rozvoj podmiňovat. Identifikace klíčových faktorů rozvoje úzce souvisí s aktéry rozvoje. Bez aktérů rozvoje a jejich spolupráce na všech úrovní je velmi těžké dosáhnout efektivního a úspěšného rozvoje venkova. Rozvoj v obcích je ovlivněn geografickou polohou obcí a její vzdáleností od regionálního centra. Problémy obcí jsou umocněny s její velikostí. Čím menší obec, tím více problému a tím je pro ni rozvoj složitější. Pro malé obce může být rozhodující čerpat v rozvoji ze svých vlastních zdrojů, kterými jsou lidský a sociální kapitál. Tyto měkké faktory rozvoje jsou v posledních letech v popředí zájmu a ve světové literatuře odborníci přisuzují klíčový význam právě endogenním faktorům. Předložená diplomová práce se snaží na příkladu malých úspěšných obcí v periferii potvrdit klíčovou roli lidského a sociálního kapitálu v rozvoji. Klíčová slova Venkov, rozvoj venkova, lidský kapitál, sociální kapitál, faktory rozvoje.
Abstract:
Abstract The rural environment and its issues have become a center of interest in regional development quite recently. Due to its complex transformation over the last few decades, it must be cared for and developed further so that it can be enjoyed by future generations as well. Rural development should therefore be a complex process, focused on all the rural components that make it. To properly target rural development, it is necessary to identify the key factors that can make development possible. The identification of key development factors is closely related to development agents. Without development agents and their cooperation at all levels, it is very difficult to achieve effective and successful rural development. Development in municipalities is also influenced by the geographical location of municipalities and their distance from the regional center. The problems of municipalities are enhanced by its size. The smaller the village, the bigger the problem and the more complicated the development. For small municipalities it may be crucial to draw on development from their own resources, which are human and social capital. These soft factors of development have been in the forefront of interest in recent years, and the leading world. Key words Countryside, rural development, human capital, social capital, development factors.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Aneta Antošová 2.98 MB
Download Abstract in czech Bc. Aneta Antošová 322 kB
Download Abstract in english Bc. Aneta Antošová 315 kB
Download Supervisor's review RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 497 kB
Download Opponent's review RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. 324 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 153 kB