velikost textu

Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Název v angličtině:
Factors for development of rural municipalities in Wallachia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Antošová
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Id práce:
174415
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Venkov, rozvoj venkova, lidský kapitál, sociální kapitál, faktory rozvoje
Klíčová slova v angličtině:
Countryside, rural development, human capital, social capital, development factors
Abstrakt:
Abstrakt Venkov a jeho problematika se v regionálním rozvoji dostaly do středu zájmu vcelku nedávno. Vzhledem k jeho složité transformaci během posledních desetiletí je třeba o něj pečovat a dále ho rozvíjet, aby jej mohly, tak jako my, užívat i budoucí generace. Rozvoj venkova by měl být tedy komplexní proces, zaměřený na všechny složky venkova, které jej utváří. Pro správné zacílení rozvoje venkova je nezbytné identifikovat klíčové faktory, které mohou rozvoj podmiňovat. Identifikace klíčových faktorů rozvoje úzce souvisí s aktéry rozvoje. Bez aktérů rozvoje a jejich spolupráce na všech úrovní je velmi těžké dosáhnout efektivního a úspěšného rozvoje venkova. Rozvoj v obcích je ovlivněn geografickou polohou obcí a její vzdáleností od regionálního centra. Problémy obcí jsou umocněny s její velikostí. Čím menší obec, tím více problému a tím je pro ni rozvoj složitější. Pro malé obce může být rozhodující čerpat v rozvoji ze svých vlastních zdrojů, kterými jsou lidský a sociální kapitál. Tyto měkké faktory rozvoje jsou v posledních letech v popředí zájmu a ve světové literatuře odborníci přisuzují klíčový význam právě endogenním faktorům. Předložená diplomová práce se snaží na příkladu malých úspěšných obcí v periferii potvrdit klíčovou roli lidského a sociálního kapitálu v rozvoji. Klíčová slova Venkov, rozvoj venkova, lidský kapitál, sociální kapitál, faktory rozvoje.
Abstract v angličtině:
Abstract The rural environment and its issues have become a center of interest in regional development quite recently. Due to its complex transformation over the last few decades, it must be cared for and developed further so that it can be enjoyed by future generations as well. Rural development should therefore be a complex process, focused on all the rural components that make it. To properly target rural development, it is necessary to identify the key factors that can make development possible. The identification of key development factors is closely related to development agents. Without development agents and their cooperation at all levels, it is very difficult to achieve effective and successful rural development. Development in municipalities is also influenced by the geographical location of municipalities and their distance from the regional center. The problems of municipalities are enhanced by its size. The smaller the village, the bigger the problem and the more complicated the development. For small municipalities it may be crucial to draw on development from their own resources, which are human and social capital. These soft factors of development have been in the forefront of interest in recent years, and the leading world. Key words Countryside, rural development, human capital, social capital, development factors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Antošová 2.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Antošová 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Antošová 315 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 153 kB