velikost textu

Galerie a škola: křižovatky vzdělávacích záměrů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Galerie a škola: křižovatky vzdělávacích záměrů
Název v angličtině:
Educational targets: between gallery and school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Šteffková
Vedoucí:
Mgr. Helena Kafková
Oponent:
PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Konzultant:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
Id práce:
174413
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
galerijní edukace, edukační program, školní vzdělávací program, spolupráce mezi institucemi, oborový kontext, vzdělávací kontext
Klíčová slova v angličtině:
galery education, educative programme, school curriculum, inter-institutional cooperation, context of art, context of education
Abstrakt:
Anotace: Diplomová práce se zabývá postavením galerijní edukace ve školních institucích. Zabývá se především školami sídlícími ve městě Kutná Hora a Galerií Středočeského kraje. V teoretické rovině se zabývá především ukazateli, které reprezentují dlouhodobou edukační tradici v galeriích a muzeích zaměřených na umění a snaží se poukázat na to, že tyto instituce mohou nabídnout hlubokou vzdělávací a výchovnou hodnotu. První kapitola se zabývá charakteristikou samotné galerijní pedagogiky a popisuje její kořeny a tradici v českém prostředí a také její metody a záměry a její místo v kurikulárních dokumentech. Zároveň se zabývá i důležitostí prostorových možností v galeriích a muzeích, které mohou mít výrazný vliv na kvalitu edukačního procesu. Druhá kapitola diplomové práce seznamuje blíže s Galerií Středočeského kraje v Kutné Hoře a především s jeho Lektorským centrem GASK. Popisuje fungování lektorského oddělení, jeho specifika, cíle a vize. Seznamuje s aktivitami LC GASK a to nejen na úrovni školních skupin. Třetí kapitola diplomové práce popisuje empirickou zkušenost a to ze tří odlišných pohledů. První je pohled dítěte, v tomto případě samotné autorky diplomové práce, které se zúčastnilo edukačních programů. Druhý úhel pohledu patří učiteli, který se pokouší zprostředkovat svým žákům edukační programy, naráží na úskalí a problémy a s touto snahou spojené a pokouší se je řešit. V posledním případě se diplomová práce dívá na problematiku pohledem začínajícího galerijního edukátora. Čtvrtá kapitola pak formuluje pracovní hypotézy a výzkumné otázky, ale také seznamuje s metodou, která byla při výzkumu použita a poukazuje na konkrétní případy, které byly zkoumány. Dále se pak věnuje analýze získaných dat a popisuje možnosti intervencí. Závěrečná část celou diplomovou práci a výsledky bádání shrnuje.
Abstract v angličtině:
Annotation: The diploma thesis analyzes level of quality of gallery educating systems in educational institutions. It focuses on city of Kutná Hora and Gallery of the Central Bohemia Region. In its theoretical part it focuses on characterization of gallery educating systém and shows that musems and galleries can offer educative activities of great value. It describes its origins and tradition in the Czech Republic. It describes its methods and goals, characters of educators, their role in educating programs. It focuses on how it works as part of curricular documents and describes how space can affect quality of educational process. The second part introduces Gallery of the Central Bohemia Region Kutná Hora and its center for education LC GASK, its goals and visions of. It describes what activities LC GASK offers and not only for schools. The third part describes experience from three points of view. The first point of view is of child participating in the educational programs, the child was actually the author of the diploma thesis. The second is a teacher who tries to offer educational programs to students and it also shows difficulties which exist in this process and trying to deal with these difficulties. The last one is new and unexperienced gallery educator. The last chapter completes all hypothesis and questions for research and also introduces the methods of research and shows specific examples which were researched. It analyzes found data and describes possible solutions. The last part summarizes the diploma thesis and results of research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Šteffková 2.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Šteffková 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Šteffková 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Kafková 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 153 kB