velikost textu

Provázanost strategického plánování s rozpočtovou politikou města

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Provázanost strategického plánování s rozpočtovou politikou města
Název v angličtině:
The interconnection between strategic planning and budgeting on local level
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Julie Ketnerová
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Id práce:
174371
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá provázaností záměrů strategického plánu s rozpočtovými dokumenty a dotačními možnostmi města Mariánské Lázně, Horní Slavkov a Žlutice. Práce je ukotvena teoretickými východisky vycházející z institucionálních konceptů regionální politiky, vývoje konceptů organizace veřejné správy New public management, New public governance a New public service, principů komunitní a expertní metody strategického plánování a uplatnění top down a bottom up nástrojů lokálního rozvoje. Cílem práce je zjistit vzájemné vztahy mezi strategickými cíli investičních částí rozpočtu města, prioritami strategického plánu a čerpáním dotačních titulů v konkrétních případových studiích. Dalším cílem práce je zhodnotit, jaký vztah je mezi způsobem zpracování strategického plánu a mírou jeho propojení s rozpočtovou politikou města. Metodika práce je založena na studiu strategických a rozpočtových dokumentů obce a využívaných dotačních příspěvků. Výzkumná část práce vychází ze studia základních rozvojových dokumentů města a výsledky jsou dále verifikovány prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s představiteli měst. Výsledky diplomové práce potvrzují hypotézu lepší provázanosti rozpočtu města a strategického plánu v případě komunitní metody zpracování. Dále je potvrzena hypotéza, že získání dotací je jedním z hlavních důvodů pořízení strategického plánu. Klíčová slova Strategické plánování, strategický plán, rozpočet města, čerpání dotací, komunitní metoda zpracování, expertní metoda zpracování
Abstract v angličtině:
Abstract The focus of this diploma thesis is the strategic planning and its interconnection with a local government budget and grant programs in case of Mariánské Lázně, Horní Slavkov and Žlutice. This thesis is based on theoretical foundations of institutional concepts of regional policy, the development of the concepts of public administration New public management, New public government and New public service, principles of community and expert planning methods and application of top down and bottom up tools of local development. The aim of this thesis is to find out the mutual relations between the strategic objectives of the investment parts of the city budget, the priorities of the strategic plan and drawing subsidy titles in concrete case studies of cities. Another aim of this thesis is to evaluate the relationship between the elaboration of the strategic plan and the extent to which it is linked to the budgetary policy of the city. The methodology of this thesis is based on studying of strategic and budgetary documents and subsidies used. The diploma thesis is focused on structured interviews with city representatives. The results of this thesis confirms that the hypothesis of better interconnection of the city budget and the strategic plan in the case of the community method of processing. It also confirms the hypothesis that developing a strategy plan is one of the main reasons for subsidy drawing. Key words Strategic planning, strategic plan, local government budget, drawing of subsidies, community method of processing, expert method of processing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Julie Ketnerová 2.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Julie Ketnerová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Julie Ketnerová 289 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Julie Ketnerová 245 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 486 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 152 kB