velikost textu

Zapojení lokálních aktérů do strategického plánování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zapojení lokálních aktérů do strategického plánování
Název v angličtině:
Participation of local actors into strategic planning
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sylvie Borovková
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
Id práce:
174350
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Strategické plánování; metoda zpracování; participace; spolupráce;
Klíčová slova v angličtině:
Strategic planning; method of processing; participation; cooperation;
Abstrakt:
Abstrakt Strategické plánování je v současnosti velmi rozšířeným nástrojem rozvoje území. Strategické plány mohou sloužit k plánování činností, ale také mohou být prostředkem participace, představující soustavnou činnost. V ideálním případě by strategické plánování mělo být založeno na vzájemném učení se a strategický plán výsledek konsenzu. V praxi se setkáváme s dvěma metodami zpracování strategických plánů, s převažující expertní a převažující komunitní metodou, odlišující se mírou zapojení lokálních aktérů. Cílem práce je zjistit, zda ve sledovaných podmínkách funguje komunikace a spolupráce veřejné správy s neziskovým, soukromým sektorem a veřejností v procesu zpracování strategického plánu a během jeho realizace. Výzkumná otázka práce se zabývá komunikací a spoluprácí mezi aktéry lokálního rozvoje při přípravě strategického plánu a během jeho realizace. Poté je sledováno, jaký vliv má intenzita participace na strukturu realizovaných aktivit. Pro účely výzkumu předkládané práce byly vybrány čtyři města, disponující vhodnými podmínkami pro participaci aktérů. Použitou výzkumnou metodou byla analýza strategických dokumentů měst a polostrukturované rozhovory se zástupci veřejného sektoru a lokálními aktéry, kteří se na zpracování buď podíleli, anebo je jejich činnost významná pro podporu lokálního rozvoje. V případech dvou měst, které zpracovávaly strategické plány převažující komunitní metodou, probíhala komunikace a spolupráce s neziskovým sektorem a veřejností při zpracování strategického plánu a také při jeho realizaci. V případě převažující expertní metody zpracování je strategický plán především soupisem investičních aktivit a zapojování občanů je vnímáno jako nepodstatné a komplikující. Správám sledovaných měst, bez ohledu na metodu zpracování, se nedaří komunikovat se soukromým sektorem. Na jakoukoliv formu participace mezi podnikatelským sektorem a veřejnou správou zástupci měst rezignovali. Ve dvou městech, které zpracovávaly strategický plán převažující komunitní metodou, se sice prostřednictvím vzájemné diskuze hledají konkrétní rozvojové projekty a řešení, které jsou vtěleny do strategických dokumentů a následně se promítají do realizace, zásadní vliv na strukturu realizovaných aktivit však mají dotace. Klíčová slova Strategické plánování; metoda zpracování; participace; spolupráce;
Abstract v angličtině:
Abstract Strategic planning is currently a widespread tool for territorial development. Strategic plans can be used to plan activities, but they can also be a means of participation. Ideally, strategic planning should be based on mutual learning while the strategic plan should be a result of mutual consensus. In practice, we are dealing with the predominantly expert and predominantly community-based way of implementation, which differs through the involvement of local actors. The aim of the thesis is to find out whether communication and cooperation of the public administration with the non-profit secotr, private sector and the public sector works; and whether is the process of elaboration of the strategic plan and its implementation functional. How does this communication and co-operation take place and whether it has a contribution to the local community and i fit fundamentally changes the structure of the implemented activities. Four cities, which have appropriate conditions for the involvement of local actors, have been selected for the purposes of research. The main research method used was semi-structured interviews with trade union leaders in charge of strategic planning and with local actors who were either involved in the processing or their activity was locally important. In two of the cities, which worked out the strategic plans with the prevailing community method, communication and cooperation with the non-profit sector and the public took place in the elaboration of the strategic plan and also in its implementation. In the case of the predominant expert method of processing, the strategic plan is primarily a list of investment activities and the involvement of citizens is perceived very negatively. In the latter case, the strategic plan worked out by the prevailing expert method worked similarly. The aim of the city management has been better communication with the public and the non-profit sector, but this has not been successful for a long time. Not one of the monitored cities communicates with the private sector and resigns from all efforts to establish contact. In the two cities that worked out a strategic plan that prevails over the community method, a specific discussion of the problems of the area is sought through mutual discussion. Yet subsidies and grants have substantial influence on the structure of the implemented activities in all the monitored cities. Key words Strategic planning; method of processing; participation; cooperation;
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sylvie Borovková 1.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Sylvie Borovková 317 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sylvie Borovková 260 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sylvie Borovková 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 499 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 152 kB