velikost textu

Změny krajinného pokryvu nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku na základě Landsat dat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny krajinného pokryvu nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku na základě Landsat dat
Název v angličtině:
Changes of land cover above the tree line in Krkonoše National Park based on Landsat data
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Linda Vyvialová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Červená
Oponent:
Mgr. Renáta Suchá
Konzultant:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Id práce:
174335
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
KRNAP, tundra, krajinný pokryv, change detection, Landsat
Klíčová slova v angličtině:
KRNAP, tundra, land cover, change detection, Landsat
Abstrakt:
ZMĚNY KRAJINNÉHO POKRYVU NAD HORNÍ HRANICÍ LESA V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU NA ZÁKLADĚ LANDSAT DAT Abstrakt Tato studie hodnotí změny krajinného pokryvu se zaměřením na porosty borovice kleče (Pinus mugo) v oblasti nad horní hranicí lesa Krkonošského národního parku. Na základě dat Landsat byly dvěma metodami hodnoceny změny ve čtyřech časových horizontech od 80. let až do současnosti (roky 1984, 1992, 2002 a 2013). První metodou byla klasifikace jednotlivých scén klasifikátorem Maximum Likelihood a hodnocení změn na základě jejich překryvů. Celkové přesnosti klasifikací scén od nejstarší po současnost byly 86,04 %, 88,44 %, 86,91 % a 86,43 %. Druhá metoda hodnotí detekci změn nad jedním datasetem, skládajícím se ze scén pro všechny časové horizonty. Celkové přesnosti od nejstarších vyšly 86,63 %, 88,64 % a 86,11 %. Druhá metoda byla pro tuto studii změn krajinného pokryvu vhodnější. Na výsledných mapách je vidět prořeďování kleče (mezi roky 2002 a 2013, 1984 a 1992) i její přirozené zahušťování a rozrůstání. Klíčová slova KRNAP, tundra, krajinný pokryv, change detection, Landsat
Abstract v angličtině:
CHANGES OF LAND COVER ABOVE THE TREE LINE IN KRKONOŠE NATIONAL PARK BASED ON LANDSAT DATA Abstract This study evaluates land cover changes in the area above the tree line in Krkonoše Mts. National Park. The stress is put on the changes of Pinus mugo shrub. Two methods of change detection based on Landsat data in four time horizons from the eighties up to now were tested (years 1984, 1992, 2002 and 2013). The first method was classification of scenes with the Maximum Likelihood Classifier individually and evaluation of changes based on their overlay. Overall accuracies from the oldest scene were 86,04 %, 88,44 %, 86,91 % and 86,43 %. The second method evaluates detection of change above one dataset that consists of scenes for all the time horizons. Overall accuracies were from the oldest 86.63 %, 88.64 % and 86.11 %. The second method was more appropriate for this study of land cover changes. On the map results there can be seen thinning of Pinus mugo scrub (between the years 2002 and 2013, 1984 and 1992) as well as its natural thickening and spreading. Key words KRNAP, tundra, land cover, change detection, Landsat
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Vyvialová 6.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Linda Vyvialová 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Vyvialová 269 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Vyvialová 400 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Červená 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Renáta Suchá 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 152 kB