velikost textu

Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče o pacienta po operaci Awake

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče o pacienta po operaci Awake
Název v angličtině:
Comprehensive nursing care in intensive neurosurgical department of a patient after Awake operation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Magdalena Šimková
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
MUDr. Jan Šroubek
Id práce:
174312
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o nádorovém onemocnění mozku. První část práce obsahuje teoretické a obecné informace o nádorových onemocněních, jejich vzniku, diagnostice a možné léčbě. Druhá část je pak vyhrazena pro kazuistiku pacientky se specifických nádorovým onemocněním mozku, které je dle nejnovějších lékařských postupů řešeno operací Awake. Následně je část práce zaměřena na specifickou ošetřovatelskou péči a popis obtíží a sestrou komplexně viděných potřeb pacientky, která je bezprostředně po operaci na JIP. Klíčová slova: Gliom, astrocytom, awake operace, brain mapping, vědomí, potřeby, intenzivní komplexní péče, psychika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with brain tumor diseases. First part contains theoretical and general information about tumors, its origin, diagnostics and treatment options. Second part consists of case report of patient with specific brain tumor, which was treated, according to the latest medical procedures, with Awake brain surgery. Following part of the thesis focuses on specific nursing care and specific problems and needs descriptions of the pactient who is after Awake surgery at the intesive care unit. Keywords: gliom, astrocytom, awake surgery, brain mapping, consciouness, needs, intensive nursing care, psyche
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Magdalena Šimková 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Magdalena Šimková 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Magdalena Šimková 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 644 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Šroubek 732 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB