text size

Přístupy k výuce matematiky se zaměřením na učivo zlomků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Přístupy k výuce matematiky se zaměřením na učivo zlomků
Titile (in english):
Attitudes towards teaching mathematics focusing on fractions
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Martina Moulisová
Supervisor:
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Thesis Id:
174241
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
23/05/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
zlomky, propedeutika, prekoncepty, přístupy k výuce, rozhovory
Keywords:
fractions, pre-concept, attitudes towards teaching, interviews
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce se věnuje přístupům k výuce matematiky se zaměřením na učivo zlomků. V úvodní části se věnuji přístupům k výuce a vymezuji dva výukové styly, transmisivní a konstruktivistický. V případě konstruktivistického stylu se zároveň věnuji pojmu genetický konstruktivismus v návaznosti na tzv. Hejného metodu. Dále okrajově představuji výukové metody a role učitele. V další části práce se věnuji zlomkům, především propedeutice a dětským prekonceptů v této oblasti. Práce se zabývá otázkou, jak pracovat s prekoncepty u dětí a jakým způsobem jejich vědomosti nadále rozvíjet. Představuji různé modely zlomků a na práci s nimi poukazuji v praktické části. Cílem výzkumné části je zmapovat přístupy začínajících učitelů k propedeutice zlomků tak i k samotné výuce tohoto tématu, což jsem uskutečnila formou 4 rozhovorů a pozorováním výuky. Rozhovory jsou v praktické části analyzovány a odpovědi respondentů porovnávány jak mezi sebou navzájem, tak i s mými očekávanými odpověďmi. Reflexe pozorování výuky nabízí tipy na aktivity, které mohou přispět k porozumění zlomkům. V závěru práce shrnuji výsledky analýzy rozhovorů a celkové naplnění cílů. Klíčová slova: zlomky, propedeutiky, prekoncepty, přístupy k výuce, rozhovory
Abstract:
Abstract This diploma thesis is concerned with the attitude towards teaching mathematics focusing on teaching fractions. The first part pays attention to the attitudes towrsd teaching and specifies two different styles, classical and constructivism. In case of constructivism, I also pay attention to the term genetic constructivism in connection to Hejný’s methodology. After that I present teaching methodology and roles of teacher. The other part of this piece of work engages in fractions especially in children pre- concepts and developing activities which lead to understanding fractions. This piece of work answers the question on how to cope with pre-concept knowledge and in which way it should be developed. I present different kinds of models of fractions and how to work with them in practical part of this thesis. The aim of the practical part is to map the attitudes towards teaching fractions and work with pre-concepts of beginning teachers which is made by interviewing 4 teachers and observing their lessons. Those interviews are analyzed in practical part and the answers of respondents are compared to each other as well as to my expected answers. The reflection of observing the lesson is full of activities which may lead to understanding fractions. At the end I summarize the results of the analysis of interviews and the whole fulfilment of aims. Key words fractions, pre-concept, attitudes towards teaching, interviews
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Martina Moulisová 2.73 MB
Download Abstract in czech Mgr. Martina Moulisová 477 kB
Download Abstract in english Mgr. Martina Moulisová 403 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 311 kB
Download Opponent's review PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 305 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 152 kB