velikost textu

Vennovy diagramy - výuka na střední škole metodou CLIL

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vennovy diagramy - výuka na střední škole metodou CLIL
Název v angličtině:
Venn diagrams - Teaching Mathematics using the CLIL method for upper secondary pupils
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Podborská
Vedoucí:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponent:
PhDr. Hana Moraová
Id práce:
174220
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CLIL, množina, slovní úlohy vedoucí na řešení Vennovým diagramem, Vennovy diagramy, výuka anglického jazyka, výuka matematiky
Klíčová slova v angličtině:
CLIL, set, solving problems using Venn diagram, teaching of English language, teaching of Mathematics, Venn diagrams
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je věnovaná výuce matematiky metodou CLIL. Vyučovaným tématem jsou Vennovy diagramy a slovní úlohy řešené s využitím těchto diagramů, zvoleným jazykem pro metodu CLIL je angličtina. Nejprve je popsána metoda CLIL, následně se v práci věnuji množinám a Vennovým diagramům. Cílem práce bylo připravit a realizovat dvě vyučovací hodiny metodou CLIL a dvě vyučovací hodiny česky, následně na třetí hodinu připravit kontrolní test v obou vyučovaných jazycích. Cíl práce byl realizován pomocí výukového experimentu, který proběhl ve dvou třídách víceletého gymnázia (v kvintách – první ročník SŠ). Sestavila jsem a vyzkoušela čtyři pracovní listy – dva s českými a dva s anglickými úlohami, prezentaci pro hodinu vedenou metodou CLIL a testy pro obě jazykové verze. Zadání i řešení je součástí práce. Před samotnou přípravou hodin a výukou byly stanoveny následující dvě výzkumné otázky: 1. Co je nutné při přípravě na výuku Vennových diagramů metodou CLIL zohlednit a do hodin přidat oproti výuce v českém jazyce? 2. Jaké úspěšnosti dosáhnou žáci vyučovaní metodou CLIL a žáci vyučovaní česky v sestavování rovnic a v odpovědích na otázky ve slovních úlohách v závěrečném testu? Při přípravě na hodiny v angličtině bylo nutné úlohy upravit tak, aby obsahovaly podobné větné struktury. Oproti hodinám v češtině byla do výuky zařazena prezentace obsahující nejdůležitější termíny v angličtině, které žáci potřebovali znát k řešení úloh. Zároveň bylo v prezentaci i téma z anglické gramatiky, které bylo obsaženo ve slovních úlohách. Příprava na hodiny metodou CLIL je časově náročnější a zdroje pro úlohy jsou hůře dostupné než v češtině. Výsledky testu prokázaly, že žáci vyučovaní metodou CLIL dosáhli lepších výsledků než žáci vyučovaní česky. Úspěšnost žáků vyučovaných metodou CLIL byla zhruba dvakrát vyšší než žáků vyučovaných česky. Žáci vyučovaní anglicky dokázali sestavit rovnice dle zadání úlohy s vyšší úspěšností než žáci z druhé třídy. Zároveň bylo pomocí dotazníkovému šetření zjištěno, že žáci vyučovaní metodou CLIL považovali výuku za zábavnější než běžně a většina třídy by chtěla matematiku v angličtině absolvovat i v budoucnu. Práce může pomoci každému vyučujícímu, který se rozhodne metodu CLIL v matematice použít. Zároveň může posloužit studentům učitelství jako úvod do metody CLIL. Klíčová slova CLIL, množina, slovní úlohy vedoucí na řešení Vennovým diagramem, Vennovy diagramy, výuka anglického jazyka, výuka matematiky
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the teaching of mathematics using the CLIL method. The topic is Venn diagrams and learning how to solve problems using these diagrams. The language chosen for the CLIL method is English. First, the CLIL method is described, and later I introduce sets and Venn diagrams. The aim of the thesis is to prepare and implement two lessons using the CLIL method in English, and two lessons in Czech, followed by preparing a test in both languages for a third lesson. The thesis was realized by conducting a teaching experiment, which took place in two classes of multi- year grammar school (in the Quintas – the first year of secondary school). I have compiled and tested four worksheets – two with Czech tasks, two with English tasks, a presentation for the lesson using the CLIL method, and tests for both language versions. Both the tasks and solutions are part of the thesis. Before the preparation of the thesis, the following two research questions were identified: 1. What needs to be taken into consideration when preparing for the Venn diagrams lesson using the CLIL method, and what needs to be added to this lesson compared to the Czech lesson? 2. At what success rate will pupils learn using the CLIL method in English and pupils using Czech, with regard to equation building and answers to questions in the final test? In preparation for English lessons, tasks had to be edited to include similar sentence structure. In contrast to the lessons in Czech, a presentation was created; it included the most important terms in English that pupils needed to know to solve the problems. There was also a topic of English grammar in the presentation that was included in the tasks. Lesson preparation for using the CLIL method is more time consuming and resources for tasks are less accessible than in Czech. The results of the tests have shown that pupils taught using the CLIL method have achieved better results than pupils taught in Czech. The success rate of pupils taught by the CLIL method was roughly twice as high as pupils taught in Czech. Pupils in English were able to build equations according to the task with higher success than the pupils from the second class. Additionally, a questionnaire survey found that pupils taught using the CLIL method considered lessons to be more entertaining than normal, and most of the class would like mathematics in English to continue in the future. This thesis can assist any teacher who decides to use the CLIL method in mathematics, as well as serve students seeking an introduction to the CLIL method. Keywords CLIL, set, solving problems using Venn diagram, teaching of English language, teaching of Mathematics, Venn diagrams
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Podborská 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Podborská 285 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Podborská 285 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Moraová 420 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 153 kB