velikost textu

Vliv individuálních vlastností samců páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltonii) na jejich epigamní chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv individuálních vlastností samců páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltonii) na jejich epigamní chování
Název v angličtině:
Golden-ringed Dragonfly (Cordulegaster boltonii): Effect of individual male characteristics on their epigamic behavior
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Rohlíková
Vedoucí:
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D., Ph.D.
Id práce:
174209
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odonata, Cordulegaster boltonii, délka křídla, výška křídla, hmotnost, plocha křídel, průlety, teplota, pohlavní dimorfismus
Klíčová slova v angličtině:
Odonata, Cordulagaster boltonii, length of wing, height of wing, weight, wing area, flights, air temperature, sexual dimorphism
Abstrakt:
Abstrakt Má práce se zabývá individuálními charakteristikami samců šídla Cordulegaster boltonii (páskovce kroužkovaného) ve vztahu k jeho epigamnímu chování. V první části práce analyzuji vzájemné vztahy měřených charakteristik (délka a výška křídla, plocha křídel, tělesná hmotnost, věk), v druhé části práce je se zabývám jejich možným vlivem na epigamní chování páskovců, konkrétně na aktivitu věnovanou vyhledávání samic. Samci tohoto druhu se vyznačují skenovacími lety nad potokem, kde potkávají kladoucí samice, s kterými se páří. Toto chování bylo pozorováno v terénu díky individuálně značeným samcům a na základě těchto průletů byla zjišťována aktivita samců, kterou lze zjednodušeně interpretovat jako reprodukční úspěšnost, jelikož aktivnější samci mají větší pravděpodobnost potkat samici. Moje práce zahrnuje 3 způsoby hodnocení aktivity, a to dle reálného množství průletů, průměrného pořadí samců na základě počtu průletů a kombinací průměrného pořadí a počtu dní. V druhé části práce tak hodnotím efekt výše zmíněných individuálních charakteristik na aktivitu samců., kdy jako jediný průkazný se jeví efekt věku samce. Dále jsem hodnotila vztah změny frekvence letů během denní doby a i to, jak aktivitu ovlivňuje teplota vzduchu. Data o morfologických vlastnostech jsem analyzovala i u samic tohoto druhu a na základě výsledků jsem zkoumala pohlavní dimorfismus tohoto druhu. Klíčová slova Odonata – Cordulegaster boltonii – délka křídla – výška křídla – hmotnost – plocha křídel – průlety – teplota – pohlavní dimorfismus
Abstract v angličtině:
Abstract My study researches the individual male characteristics of Cordulegaster boltonii in relation to their epigamic behavior. The first part of this study analyzes the relations of the measured characteristics (length and height of the wing, wings area, body weight, age), in the second part I assess their possible effect on the epigamic behavior of males of Cordulegaster boltonii, specifically how they affect the intensity of searching for females. Males of this species perform distinctive scanning flights over a stream to find an ovipositing female to mate with her. I used individually marked males to quantify their performance which can be interpreted as reproductive success because more active males are more likely to meet and mate females. My work includes 3 methods of evaluating activity. The first is based on the actual number of flights, the second on the average daily order of the males (based on the number of flights in days when the males have been seen). The third method combines the average daily order with number of days when the males could be seen. In the second part of the study I evaluate the effect of the above-mentioned individual characteristics on the flight activity of males. The outcome of the GLM indicates that the only characteristic with significant effect is the age of the males. I have also evaluated the dependence of flight frequency on a daytime and on an air temperature. I analyzed the data of morphological characteristic for females, too, and I evaluate the extend of the sexual dimorphism within this species. Key words Odonata – Cordulagaster boltonii – length of wing – height of wing – weight – wing area – flights – air temperature – sexual dimorphism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Rohlíková 3.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Rohlíková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Rohlíková 333 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Rohlíková 330 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Černý, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D., Ph.D. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 153 kB