velikost textu

Pojetí času jako východisko výtvarné činnosti v MŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí času jako východisko výtvarné činnosti v MŠ
Název v angličtině:
Conception of the time as a starting point for art activities in kindergardens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Agnesa Erdélyiová
Vedoucí:
Mgr. Helena Kafková
Oponent:
doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Id práce:
174208
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časový koncept, lineární čas, předškolní věk, kvalitativní výzkum, experiment, tvorba a komunikace
Klíčová slova v angličtině:
time conception, linearity, pre-school, qalitative research design, experiment, creativity and communication
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá pojetím času u dětí předškolního věku. Zkoumá, jaké má dítě zkušenosti s časovými koncepty a jaké časové identifikátory používá. Na základě výsledku výzkumné sondy doporučuje výtvarné činnosti, které prohlubují porozumění časovým konceptům u dětí. Tyto činnosti jsou popsány v didaktické části práce. Výzkumná sonda jednak dekóduje informace získané ze vstupního diagnostického testu a také je porovnává s tím, co dítě říká během práce. Text předkládá analýzy dětských komentářů. Ukazuje, jak lze rovinu časových chápání rozvíjet s ohledem na již existující vnímání a chápání času dítěte. Práce má svůj teoreticky rámec, o který se opírám. Teoretická část se skládá ze čtyř větších kapitol, které se postupně zaměřují na čas, na dítě a umění, na pedagogické a psychologické rámce a na umělecká díla, která se tematikou času zabývají. Empirická část má dvě hlavní roviny: analytickou a didaktickou. Celá práce hledá tedy odpověď na to, v jaké formě se objevuje čas v každodenním životě dětí, jak si ho uvědomují pomocí různých podnětů a jak mohou výtvarná média tyto procesy chápání obohatit a časové koncepty dítěti více přiblížit. Klíčová slova: časový koncept lineární/cyklický, astrologie, časoměrné přístroje, kalendář, hodiny, prezentismus, časové identifikátory, hra, výtvarné činnosti, rytmus, předškolní věk, kvalitativní výzkum, experiment, tvorba a komunikace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Bachelor thesis is about how children in pre-school age notify the time. Investigates their experience with time concepts, what time identifiers they use and according the results of the research it recommends art activities which gives a deeper understanding about time. These activities are described in the didactic part of the thesis. Research probe at one side decodes the information received from the input diagnostic test, on the other hand, it compares it with what the kid said during the test. Through the realization I get the information from children comments which gave me the base how to improve and take into consideration how developed is their understanding of time. The thesis has its theoretical framework on which I rely. The theoretical part has four main parts: time, children and art, pedagogical and psychological frameworks and artworks which dealing with the theme of time. The empirical part has two main planes, namely the analytical and didactic level. The thesis is therefore looking for a response to which form time appears in children everyday life, how they realize the time through the stimulus, and how art media can enrich these comprehension processes and more specifically approach to the child. Key words: Linear/cyclical time, children, astrology, timekeeping devices, calendar, clock, presentism, time identifiers, game, art, rhythm, qalitative research design, experiment, creativity and communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Agnesa Erdélyiová 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Agnesa Erdélyiová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Agnesa Erdélyiová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Kafková 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Jiří Kornatovský 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB