velikost textu

Oddlužení jako nový fenomén úpadkového práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení jako nový fenomén úpadkového práva
Název v angličtině:
Discharging debts as a new phenomenon of insolvency law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michala Kožená
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
174203
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční řízení, úpadek, oddlužení
Klíčová slova v angličtině:
insolvency proceedings, bankruptcy, discharging debts
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce si klade za cíl rozebrat sou asnou normativní úpravu institutu oddlužení, vyložit příslušná ustanovení a upozornit na n které aktuální problémy, se kterými se potýká soudní praxe a k nimž dochází v d sledku aplikace n kterých zákonných ustanovení při řešení úpadku dlužníka oddlužením. Práce pojednává o institutu oddlužení jako novém sana ním zp sobu řešení úpadkové situace dlužníka, který do eského právního řádu přinesl Insolven ní zákon. Krom kapitol v novaným oddlužení jako hlavního tématu práce, se ostatní kapitoly zabývají historií úpadkového práva v etn zákona o konkursu a vyrovnání a jeho srovnání s úpravou obsaženou v Insolven ním zákon , dále výkladem základních pojm insolven ního práva jako je úpadek, hrozící úpadek, předlužení apod., stru nou charakteristikou pr b hu insolven ního řízení v etn problematiky insolven ních návrh z pohledu judikatury a jednotlivými zp soby řešení úpadku dlužníka. Vzhledem k tomu, že oddlužení nelze vykládat nezávisle na insolven ním řízení, nebo se prolíná celým jeho pr b hem s ur itými odchylkami, je rovn ž nezbytné zmínit další instituty insolven ního práva související s oddlužením. V záv ru práce je zhodnocena sou asná právní úprava institutu oddlužení v etn shrnutí díl ích problému spojených s aplikací n kterých zákonných ustanovení.
Abstract v angličtině:
Abstract This work intends to analyse current normative regulation of the institute of discharging debts, interpreting relevant provisions and point out some actual problems, which are dealt with in the judicial practice and that arise as a result of application of some statutory provisions in the process of solving bankruptcy problems of a debtor by the ways of discharge from debts. The doctoral thesis deals with institute of discharging debts as new a preservation method of solving debtor’s bankruptcy situation, brought to the Czech legal system by the Insolvency Act. Beside chapters focused on discharging debts as a main subject of this Thesis, other chapters are concerned with the history of bankruptcy law including Act on Bankruptcy and Settlements and its comparison with the amendment contents in the Insolvency law. Still other chapters contain explanation of the basic concepts of Insolvency law such as bankruptcy, impending bankruptcy, insolvency, atc., brief description of the course of Insolvency proceedings including Insolvency proposals issuing from the judicature view, and some particular ways of solving a debtor bankruptcy. With regard to the fact that discharging debts is impossible to interpret independently of Insolvency proceedings as it is whit spacific deviations pervading it‘s whole course, it is considered necessary to explain these proceedings and further institutes of Insolvency Law related to discharging debts, at least in general. In the conclusion of this work, the current legal regulation of the institute of discharging debts including constituent problems connected with application of some statutory provisions is assessed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michala Kožená 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michala Kožená 500 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michala Kožená 491 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB