velikost textu

Nepřípustnost změny podstatných náležitostí demokratického právního státu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřípustnost změny podstatných náležitostí demokratického právního státu
Název v angličtině:
Inadmissibility amend the substantive requisites of the democratic law-abiding state
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Hladíková
Vedoucí:
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Id práce:
174201
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podstatné náležitosti demokratického právního státu; Materiální ohnisko ústavnosti; Ústava České republiky
Klíčová slova v angličtině:
Substantive requisites of the democratic law-abiding state; Material outbreak of the constitution; Constitution of the Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Práce je věnovaná nepřípustnosti změny podstatných náležitostí demokratického právního státu. Po představení samotného pojmu demokratického právního státu autorka přechází k charakteristice ústavy a její typologii. Následuje vymezení pojmu a obsahu nezměnitelných náležitosti. Jsou předestřeny názorové přístupy k nezměnitelným náležitostem, potažmo k materiálnímu ohnisku ústavnosti a provedeno srovnání s náhledem na problematiku optikou Ústavního soudu České republiky. Rovněž je učiněn historický exkurz a nastíněn pozitivistický a přirozenoprávní přístup na rozebíraný fenomén. Následně je provedena komparace se zahraniční právní úpravou (Francie, Itálie, Německo, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Rumunsko, Turecko a Indie). Závěr práce je věnován ochraně materiálního ohniska Ústavnosti se zaměřením na otázku pravomoci Ústavního soudu České republiky rušit ústavní zákony a kauze Melčák, jejímž vyústěním bylo zrušení ústavního zákona z důvodu zásahu do podstatných náležitostí demokratického právního státu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is devoted to the inadmissibility amend the substantive requisites of the democratic law-abiding state. After the introduction of the concept of democratic rule of law itself, the author advances to the characteristics of the Constitution and its typology. Following is the definition of the concept and content of immutable requisites. Various opinion approaches to the immutable requisites as well as to the material outbreak of the constitution are presented along with the comparison to the preview of the problematics through the eyes of the Constitutional Court of the Czech Republic. In addition to the historical inquiry, the positivist and natural law view of this analyzed phenomena are outlined. Consequently, a comparison of the foreign legal regulation is performed (France, Germany, Italy, Portugal, Greece, Austria, Romania, Turkey and India). The conclusion of the thesis discusses the protection of the material outbreak of the Constitution with focusing on the question of the authority of the Constitutional Court of the Czech Republic to repeal constitutional laws and Melčák case, whose outcome was the abolition of the law because of the interference with the substantive requisites of the democratic law- abiding state.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Hladíková 753 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Hladíková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Hladíková 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D. 434 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB