velikost textu

Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v návaznosti na evropskou legislativu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v návaznosti na evropskou legislativu
Název v angličtině:
Legal regulation of the environmental impact assesment (EIA) in relation to European legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Sandra Linkeová
Oponenti:
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
174197
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posuzování vlivů záměrů, ochrana životního prostředí, účast veřejnosti
Klíčová slova v angličtině:
Environmental Impact Assesment, environmental protection, public participation
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v návaznosti na příslušnou evropskou legislativu. Diplomová práce si klade za cíl podat ucelený rozbor platné právní úpravy institutu posuzování vlivů na životní prostředí, a to včetně jejího historického, mezinárodního a evropského kontextu. Diplomová práce je rozčleněna do pěti základních kapitol. První kapitola práce je věnována obecné charakteristice institutu posuzování vlivů na životní prostředí a zásadám, který tento proces ovládají. Druhá kapitola pojednává o vývoji procesu posuzování vlivů v mezinárodním právu s důrazem na Aarhuskou úmluvu. Třetí kapitola je zaměřena na zakotvení institutu v evropském právu. Jádrem práce je její čtvrtá část, ve které dochází k vymezení jednotlivých fází procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí tak, jak jej upravují české právní předpisy. V poslední kapitole práce jsou nastíněny očekávané koncepční změny v pojetí institutu posuzování vlivů na životní prostředí.
Abstract v angličtině:
The subject of this dissertation is the process of the Environmental Impact Assessment in relation to the respective European legislation. The dissertation aims at providing a comprehensive analysis of the current Environmental Impact Assessment legislation, including its historical, international and European contexts. The dissertation proceeds in five chapters. Chapter One outlines the general characteristics of the Environmental Impact Assessment procedure and the principles that govern it. Chapter Two examines the development of the Environmental Impact Assessment process in international law, with emphasis on the Aarhus Convention. Chapter Three focuses on the anchoring of the procedure in European law. The core part, then, is Chapter Four, which delineates the separate phases of the Environmental Impact Assessment process as defined in Czech legislation. In the last chapter, the expected changes in the concept of the Environmental Impact Assessment are sketched.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sandra Linkeová 987 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sandra Linkeová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sandra Linkeová 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB