velikost textu

Ochranářská genetika vlka obecného a levharta sněžného: vliv krajiny na mikroevoluci populační struktury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochranářská genetika vlka obecného a levharta sněžného: vliv krajiny na mikroevoluci populační struktury
Název v angličtině:
Conservation genetics of grey wolf and snow leopard: effect of landscape attributes to the population structure
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Benešová
Vedoucí:
RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
Id práce:
174196
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 29.05.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochranářská genetika, krajinná genetika, konektivita, disperze, levhart sněžný, vlk obecný
Klíčová slova v angličtině:
conservation genetics, landscape genetics, connectivity, dispersal, snow leopard, grey wolf
Abstrakt:
Abstrakt Přístupy krajinné genetiky umožňují zkoumat vliv krajiny na mikroevoluci populací. Krajina může ovlivňovat genový tok i u velkých šelem s dobrými disperzními schopnosti. Pochopení vlivu krajiny na genový tok mezi populacemi je zásadní pro ochranu druhů, obzvlášť jedná-li se o druhy s nízkou populační hustotou. Cílem práce bylo popsat genetickou strukturu populací vlka obecného (Canis lupus) a levharta sněžného (Panthera uncia) ve vybraných územích a zjistit, jaký vliv mají na pozorovanou strukturu vlastnosti krajiny. Byly analyzovány neinvazivní genetické vzorky levhartů sněžných z Nepálu a neinvazivní i invazivní vzorky vlků obecných ze střední Evropy. Populační struktura byla určena a posteriori pomocí Bayesiánských přístupů, které integrují genetická a geografická data, a srovnána s modely konektivity krajiny. Populační struktura sněžných levhartů je nejvíce ovlivněna přítomností lidí a frekventovaných cest, které pro ně představují disperzní bariéru. Habitat vhodný pro tento druh je výrazně omezen nadmořskou výškou, přesto jsou během disperze schopni překonat i oblasti s vyšší nadmořskou výškou, než jaká je pro ně optimální. Byla nalezena výrazná genetická odlišnost mezi vlky ze středoevropské nížinné a z karpatské populace, přestože mezi nimi není přímá bariéra genového toku. Tuto roli hraje rozhraní dvou typů prostředí (nížina vs. horské prostředí), obě populace lze proto interpretovat jako ekotypy, přičemž proximátním mechanismem jejich separace je pravděpodobně limitace disperze habitatem narození. Nížinná populace však částečně proniká do Karpat. klíčová slova: ochranářská genetika, krajinná genetika, konektivita, disperze, levhart sněžný, vlk obecný
Abstract v angličtině:
Abstract Landscape genetic approaches allow to study effects of landscape to population microevolution. Landscape can influence gene flow even in large carnivores with good dispersal ability. Understanding the influence of landscape to the gene flow between populations is crucial for species conservation, especially in the species with low population densities. Aim of the study was to describe genetic structure of the grey wolf (Canis lupus) and snow leopard (Panthera uncia) in selected areas and to determine the influence of the landscape features on observed structure. Non-invasive genetic samples of snow leopard from Nepal were analysed, as well as invasive and non-invasive samples of grey wolf from Central Europe. Population structure was determined a posteriori using Bayesian clustering approaches that integrate genetic and geographical data, and compared to landscape connectivity models. Population structure of snow leopards is mostly influenced by human presence and presence of frequented roads, which represent a substantial dispersal barrier. Habitat suitable for this species is greatly restricted by altitude, however, during dispersal they are able to overcome areas with higher elevation than what is optimal for them. Pronounced genetic difference was found between central European and Carpathian population despite a lack of direct barrier to gene flow. The barrier role is connected with transition zone of two habitat types (lowland vs. mountain), therefore both populations could be considered as ecotypes separated by proximate mechanisms of natal habitat dispersal. However, lowland population partly spreads to the Carpathians. keywords: conservation genetics, landscape genetics, connectivity, dispersal, snow leopard, grey wolf
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Benešová 9.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Benešová 7.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Benešová 277 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Benešová 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. 586 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Markéta Benešová 421 kB