velikost textu

Etické aspekty výuky zeměpisu - Výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etické aspekty výuky zeměpisu - Výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu
Název v angličtině:
Ethical Aspects of Geography Teaching - Values education in high-school geography lessons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Kopáčová
Vedoucí:
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Id práce:
174188
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etika, geografie, morální vývoj, výchova k hodnotám (hodnotová výchova), hodnotová orientace RVP G, etická citlivost geografických témat, přípravy vyučovacích hodin
Klíčová slova v angličtině:
etics, geography teaching, moral development, values education, values in RVP G, ethically sensitive issues in geography
Abstrakt:
Abstrakt Předložená práce zkoumá etické aspekty výuky geografie na střední škole. Pozornost je zaměřena na hodnocení, které je jak integrální součástí výuky geografie, tak etiky. Práce vysvětluje postupně pojmy charakter a svědomí a předkládá teorii morálního vývoje žáků podle Lawrence Kohlberga. Dále přináší metodiku práce s hodnotami ve výuce geografie podle Lamberta a Balderstona. Metodika je rozdělena na pět hlavních přístupových cest. Zaprvé, vštěpování hodnot, zadruhé, analyzování hodnot, zatřetí, morální uvažování, za čtvrté, ujasňování si (vlastních) hodnot a za páté, učení se jednání. Ve třetí kapitole práce předkládá analýzu hodnot obsažených ve Školském zákoně, Bílé knize a především v RVP G, tedy hodnot, které jsou pro výuku na střední škole závazné. V další kapitole práce vyhodnocuje dotazník, který zjišťoval, která geografická témata středoškolští učitelé považují za eticky citlivá. Nejvyšší etická citlivost byla zjištěna u rasového složení populace, migrace, náboženství, politického uspořádání světa a kácení tropických deštných lesů. Byly zjištěny rozdíly v hodnocení etické citlivosti mezi muži a ženami a mezi studenty učitelství a učiteli z praxe. Syntézou všeho výše zmíněného jsou konkrétní návrhy výukových hodin geografie. Jejich hlavním cílem je rozvíjet morální hodnocení a charakter žáků. Tematický obsah hodin je vybrán podle výsledků dotazníku a zpracován pomocí metod práce s hodnotami. Hodnotové cíle jsou voleny na základě analýzy hodnot dokumentů závazných pro české školství. Přípravy jsou na téma – proměna vztahu Robinsona Crusoe a Pátka (analýza hodnot), Komise pravdy a smíření v Republice Jižní Afrika (morální uvažování), burneshi – žena v životní roli muže (ujasňování si hodnot) a textilní výroba v Bangladéši (učení se jednání). Klíčová slova: Etika, geografie, morální vývoj, výchova k hodnotám (hodnotová výchova), hodnotová orientace RVP G, etická citlivost geografických témat, přípravy vyučovacích hodin.
Abstract v angličtině:
Abstract This paper examines the ethical aspects of teaching geography in high school. Attention is focused on valuation, which is an integral part of both teaching geography and ethics. The thesis explains the concepts of character and conscience and presents the theory of moral development of pupils according to Lawrence Kohlberg and developmental psychology. It also provides amethodology for dealing with values in geography teaching according to Lambert and Balderstone. It is divided into five main access routes. First, values inculcation, secondly, values analysis, third, moral reasoning, fourth, values clarification, and fifth, action learning. In the third chapter this thesis presents an analysis of the values contained in the School Act, the White Book, and above all in the RVP G, which is the values that are binding for secondary school education. In the chapter four, a questionnaire examines geographic topics that teachers consider ethically sensitive. The highest ethical sensitivity was found in the racial issue, migration, religion, the political order in the world, and the cutting down of tropical rainforests. Differences in the assessment of ethical sensitivity between men and women, and between teachers and students have been identified. The fifth chapter designs four geography lessons. Their main objective is to develop the moral assessment and moral character of pupils. The thematic content of the hours is selected according to the results of the questionnaire. The value targets are chosen according to the analysis of RVP G’s values. Preparations are on the themes - the transformation of relation between Robinson Crusoe and Friday (values analysis), the Truth and Reconciliation Commission in the Republic of South Africa (moral reasoning), burneshi – a woman in the life role of men (values clarification), and textile production in Bangladesh (action learning). Key words: Ethics, geography teaching, moral development, values education, values in RVP G, ethically sensitive issues in geography.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Kopáčová 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Kopáčová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Kopáčová 326 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 493 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 500 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 152 kB