velikost textu

Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace
Název v angličtině:
Factors of education in Africa and their regional differentiation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Tillová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hasman
Oponent:
RNDr. Jana Kolomazníková, Ph.D.
Id práce:
174141
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Afrika, gramotnost, nerovnost, regionalizace, vzdělání
Klíčová slova v angličtině:
Africa, education, inequality, literacy, regionalization
Abstrakt:
Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace Abstrakt Vzdělání je jedním ze základních motorů rozvoje a jeho důležitost v chudých zemích je nezpochybnitelná. Cílem práce je identifikovat nejvýznamnější faktory ovlivňující vzdělávání a ty následně analyzovat a rozebrat za pomoci dalších zdrojů a dat. Teoretická část je věnována zdůraznění komplexity v problematice vzdělávání a vybraným přístupům ke studiu faktorů vzdělanosti. Empirická část se skládá z rešerše souhrnných zpráv UNDP (MDGs) a UNESCO (EFA) za země, kde byly tyto zprávy dostupné v angličtině, a analýzy jednotlivých identifikovaných faktorů, jejichž možné působení je diskutováno na základě dalších odborných studií. Faktory byly kategorizovány na základě literatury, bylo rozlišeno hlavní dělení na makro a mikro faktory, dále pak dle povahy věci. Nejčastěji byly ve zprávách zmiňovány školní faktory (školní výdaje, kvalita učitelů), politické a ekonomické faktory (chudoba) či sociokulturní faktory (postavení žen). Z analýzy použitých zdrojů však vyplynulo, že naprosto zásadní je právě komplexní pohled a zahrnutí co největšího možného počtu faktorů do studia dané problematiky. Pro doplnění a snahu popsat možné regionální diferenciace byly porovnány variační koeficienty za jednotlivé skupiny obyvatel členěných dle relevantních charakteristik, jako je pohlaví, bohatství, náboženství a další. Na základě výsledků bylo zjištěno, že se zvyšujícím se stupněm vzdělání roste míra variability. Vysoká míra diferenciace byla nalezena například v rámci porovnání kvintilů populace dle příjmu, nejmenší naopak mezi muži a ženami. Klíčová slova: Afrika, gramotnost, nerovnost, regionalizace, vzdělání
Abstract v angličtině:
Factors of education in Africa and their regional differentiation Abstract Education is one of the primary driving forces of development and its importance in the poor countries is undoubtable. The aim of the diploma thesis is to identify the most significant factors affecting education in African states and to analyse them by using of the additional sources and data. The theoretical part points out the complexity in the education and introduces selected approaches in the education studies. The empirical part consists of the research of summary reports by UNDP (MDGs) and UNESCO (EFA) for countries with available reports in English; and analysis of particular factors connected of discussion with another scientific publications. These factors were classified on the basis of literature, to macro and micro factors first, subsequently according to the meaning. The most mentioned factors in the summary reports were school factors (school expenditures, teacher quality), political and economic factors (poverty) or sociocultural factors (women status). According to the conducted research it is obvious that the complex perspective of this issue and including as much factors as possible is essential. The variation coefficient was set for the possibility to find regional differentiation for particular groups of people based on selected features such as sex, wealth, religion and so on. According to the results, it is apparent that the extent of variability is increasing with the education degree. High differentiation was found in the quintiles of income comparison of the population, the lowest differentiation was found in between men and women. Keywords: Africa, education, inequality, literacy, regionalization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Tillová 6 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Tillová 2.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Tillová 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Tillová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hasman 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Kolomazníková, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 152 kB